Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

W jaki sposób szkoła i nauczyciele realizują ideę wychowania patriotycznego i obywatelskiego?


Szkoła a wychowanie patriotyczne dziecka

Priorytetem każdej placówki edukacyjnej jest stworzenie młodemu człowiekowi sprzyjających warunków do wszechstronnego rozwoju w zakresie wychowania patriotycznego. Przede wszystkim w drodze jednoczesnego kształtowania i umacniania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, poczucia tożsamości kulturowej – lokalnej, narodowej – oraz postaw patriotycznych, a także cnót obywatelskich, w tym: poczucia dumy narodowej, szacunku dla symboli ojczystych (godła, flagi, sztandarów, pomników) czy gościnności jako cechy charakterystycznej polskich rodzin.

Tworzenie sytuacji aktywizujących emocjonalny związek z ojczyzną szkoły realizują poprzez:

 • przekazywanie i rozszerzanie wiedzy o rodzinie, mieście, regionie, kraju (historii, kultury, sztuki),
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
 • kształtowania postawy współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,
 • kształtowanie adekwatnego zachowania w czasie uroczystości państwowych,
 • umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,
 • przygotowywanie uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Szkoła, chcąc dbać o prawidłowy rozwój moralny młodego pokolenia, powinna „przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości” (zapis ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). W praktyce oznacza to między innymi: wprowadzanie ucznia w rozszerzające się kręgi życia społecznego (rodzinę, region, ojczyznę), wspieranie go w budowaniu zdrowych więzi międzyludzkich (przyjaźni) i uczuciowych (szacunku, tolerancji, adekwatnej komunikacji), a także umacnianie w nim świadomej odpowiedzialności za siebie, innych oraz środowisko, w którym żyje. Szkoła, która dba o wychowanie patriotyczne w równym stopniu, co rozwój intelektualny ucznia podejmuje inicjatywy o charakterze kulturowym i politycznym, które utrwalają zarówno wartości ogólnoludzkie, jak i tożsamość kultury narodowej; pozwalają na ugruntowanie więzi z krajem ojczystym.


Nauczyciel a edukacja patriotyczna ucznia

Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji kulturowej i narodowej, przygotowuje młodych Polaków do życia w społeczeństwie i odpowiedzialnego pełnienia ról prospołecznych. To długotrwały proces realizowany na podstawie przemyślanej działalności dydaktyczno-wychowawczej. Jej efektywność zależy od harmonijnego połączenia intensywnej edukacji patriotycznej z troską o zrównoważony rozwój osobowości dziecka, przy uwzględnieniu specyfiki życia środowiska społecznego, w jakim wyrasta. Jaka jest w nim rola nauczyciela? Przede wszystkim „kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem godności osobistej ucznia” (zapis ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty):

 • dba o zharmonizowany rozwój ucznia,
 • stwarza sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości ucznia,
 • bezwarunkowo akceptuje dziecko jako osobę, natomiast warunkowo – jego zachowanie,
 • mobilizuje uczniów do nauki przy pomocy różnorodnych technik pracy (np. wycieczki do miejsc pamięci narodowej, „burz mózgów”, debat „za i przeciw”, dyskusji).

 

W nauczycielu dzieci powinny widzieć swojego przewodnika i autorytet, rodzice zaś – doradcę wspierającego ich w procesie wychowania do życia w społeczeństwie.

 

Rozbudzanie i wzmacnianie w świadomości dziecka przynależności do narodu polskiego to jedno z nadrzędnych zadań szkół. Wychowanie patriotyczne nie jest kwestią kilku lekcji, to długotrwały proces, w którego trakcie nauczyciel uzmysławia swojemu wychowankowi znaczenie patriotyzmu we współczesnym świecie oraz zachowania własnej tożsamości.

img