Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Kursy dla wychowawcę i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

organizuje:


 

Kurs dla kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży (w wymiarze 10 godz.) 

Termin: 27.06.2018 r.

Cena: 80 zł

 


Kurs dla wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży ( w wymiarze 36. godz.) 

Termin: 24-27.06.2018 r.

Cena: 150 zł

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego nadzorowania.


 

1. Kurs dla kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży (w wymiarze 10 godz.) Kurs realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego nadzorowania z późniejszymi zmianami.

 

Program kursu:

 

 • Planowanie pracy wychowawczej
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: − podział na grupy − wybór samorządu − rada kolonii – obozu − rada wychowawców
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników: obowiązujące przepisy: − podczas przejazdu na miejsce wypoczynku − w czasie trwania wypoczynku − przeciwpożarowe − w czasie kąpieli − w czasie poruszania się po drogach − w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe) − normy żywienia − zasady obsługi urządzeń elektrycznych − zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów − abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m. in. fantom, defibrylator) 
 • Organizacja pracy kierownika wypoczynku kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
 • Prowadzenie dokumentacji wypoczynku − obowiązujące przepisy
 • Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu Po kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z w/w Rozporządzenie

 


 

2. Kurs dla wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży ( w wymiarze 36 godz.) Kurs realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego nadzorowania z późniejszymi zmianami.

 

Program kursu:

 

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży: − koordynacyjna rola władz oświatowych − obowiązujące przepisy − elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 •  Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku: − rada wychowawców − grupa jako zespół wychowawczy − organizacja i rozkład dnia − regulamin uczestnika
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej: − opracowanie planu wychowawczego grupy − dokumentacja wychowawcy − obowiązki wychowawcy grupy − metody i formy realizacji planów wychowawczych
 • Ruch i rekreacja: − cele i zadania zajęć wychowania fizycznego − metody nauki technik pływania − gry i zabawy ruchowe − zajęcia z gier zespołowych − sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka − organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 5 zajęcia praktyczne
 • Turystyka i krajoznawstwo: − cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku − organizacja wycieczek − organizacja biwaków − gry terenowe
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe: Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych: − organizacja zajęć kulturalno-oświatowych − elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia − prowadzenie kroniki − organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk − gry i zabawy świetlicowe − konkursy, wystawy, dyskusje − śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem 
 • Zajęcia praktyczno-techniczne: Cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych: − formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych − prace dekoracyjne i zdobnicze − indywidualne zainteresowania uczestników − rozwój zainteresowań uczestników
 • Prace społecznie użyteczne: Cele i zadania prac społecznie użytecznych: − wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat − prace w zakresie samoobsługi − prace na rzecz miejsca wypoczynku − prace na rzecz środowiska 
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku: − przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów − przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku − abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)
 • Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Po kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z w/w Rozporządzeniem