Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOGIKA


Studia II stopnia w systemie niestacjonarnym (4 semestry)

Cena: 1800 zł semestr (całość 4 semestry 7200 zł)

Rozpoczęcie: DOŁĄCZ DO GRUPY DO 1 GRUDNIA 2018 R.


OPIS KIERUNKU

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika kierowane są dla wszystkich osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodem pedagoga, nauczyciela, wychowawcy oraz terapeuty.

Celem kształcenia na studiach II stopnia jest kreowanie u studentów aktywności poznawczej, umożliwienie zrozumienia specyfiki badań naukowych nad wychowawczo-edukacyjnymi problemami współczesności;  zdobycie wiedzy o możliwościach i ograniczeniach poznania naukowego, zasadach tworzenia teorii edukacyjnych i ich oddziaływania na społeczną rzeczywistość, uświadomienie korzyści płynących ze swobodnego posługiwania się teoriami pedagogicznymi  dla własnej praktyki zawodowej, samorozwoju oraz dokonywania trafnych ocen i formułowania sądów.

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku: Pedagogika rozwija refleksyjne i krytyczne myślenie zarówno nad teorią, jak i praktyką wychowawczą, skłania do ciągłego podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych. Absolwent studiów będzie dysponował  rzetelnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Będzie miał umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania zarówno teoretycznych, jak i praktycznych problemów z zakresu wybranej specjalności. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. Absolwenci otrzymują tytuł magistra pedagogiki i są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).


ADRESACI

Studia II stopnia na kierunku Pedagogika adresowane są do:

 • absolwentów studiów licecncjackich na kierunku Pedagogika
 • absolwentów studiów humanistycznych i społecznych, którzy chcieliby uzyskać tytuł magistra Pedagogika*
 • absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich na innych kierunkach*

 

*Student podczas trwania studiów magisterskich musi zaliczyć różnice programowe na poziomie studiów licencjackich. Liczba niezbędnych egzaminów podlega indywidualnej ocenie na podstawie przedstawionego przez studenta dyplomu oraz suplementu z wykazem przedmiotów realizowanych podczas studiów I stopnia.


SPECJALNOŚCI

Realizacja studiów II stopnia umożliwia kształcenie na wybranych specjalnościach.

 • Interwencja kryzysowa i mediacja
 • Resocjalizacja
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna

Utworzenie danej specjalności uzależnione jest od zainteresowania studentów.


STYPENDIA

Studia w systemie niestacjonarnym nie dyskwalifikują studenta z mozliwości ubiegania się o stypendia socjalne i naukowe. 

STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOGIKA

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie: "Pedagogika" jest:

 • Zgłoszenie telefoniczne
 • Dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty niezbędne do rozpoczecia procesu rekrutacji

 • zgłoszenie telefoniczne
 • ankieta osobowa
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
 • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
 • kserokopia dowodu osobistego
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.