Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ I CHOREOTERAPIĄRozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3500 zł

Czas trwania: 380 godzin (w tym 60 h praktyk), III semestry (realizowane w 12 miesięcy)

 

STUDIA PODYPLOMOWE ARTETERAPIA

jest specyficzną formą działalności terapeutycznej podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną). Spełnia funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym zauważa się zmiany w trzech sferach funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego:

 • emocjonalno-motywacyjnej,
 • motorycznej,
 • poznawczej.

Techniki pracy stosowane w arteterapii służą zarówno osobom, które ujawniają trudności w realizacji zadań życiowych jak i tym, które pragną doskonalić jakość własnego życia w relacjach z innymi, rozwijać zdolności twórcze, rozwijać własną osobowość. Służy zatem wspieraniu rozwoju, profilaktyce i leczeniu. Aktywność twórcza angażuje procesy nieświadome, dlatego terapia przez sztukę (arteterapia) może być pomocna w wyrażaniu nieuzewnętrznionych emocji, których świadomy umysł nie jest w stanie rozpoznać i przekształcić w słowa.Podmiotem działań arteterapii może być każdy człowiek, a środkiem oddziaływania wszystkie dziedziny sztuki: muzyka, taniec, plastyka, teatr, literatura, fotografia. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizując studia podyplomowe z arteterapii rozszerza program o zagadnienia muzykoterapii i choreoterapii jako integralnych elementów terapii przez sztukę. Ponad 70% zajęć to praca technikami warsztatowymi.

 


ODBIORCY:

Studia arteterapia adresowane są dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych i specjalnych oraz pedagogów, psychologów, artystów, pracowników służb medycznych i terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, bibliotekarzy, którzy w swojej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

 


CEL STUDIÓW:

Zaprezentowanie możliwości oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka. Zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy szeroko rozumianą terapią a innymi dyscyplinami nauki. Poznanie i wykorzystanie sztuki w terapii.

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 60 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona projektu arteterapeutycznego​

STUDIA PODYPLOMOWE: ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ I CHOREOTERAPIĄ

Program obejmuje 320 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Warsztat umiejętności interpersonalnych
 • Psychopedagogika twórczości i zdolności
 • Podstawy psychoedukacji z metodyką
 • Metody i szkoły psychoterapii
 • Diagnostyka i terapia pedagogiczna
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Wstęp do arteterapii.
 • Podstawy metodyki arteterapii
 • Elementy historii sztuki
 • Plastyka w nauczaniu i terapii
 • Kreatywność w myśleniu i działaniu
 • Rysunek, malarstwo, rzeźba
 • Metodyka arteterapii: środki intermedialne, multi i mixmedia
 • Muzykoterapia - metodyka
 • Choreoterapia - metodyka
 • Logorytmika
 • Drama
 • Biblioterapia – książka artystyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Rysunkowe metody projekcyjne w diagnostyce psychologicznej
 • Praktyki

Słuchacz w trakcie trwania studiów musi odbyć praktyki samodzielne w wymiarze 60 godzin. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Program praktyk,
 • Skierowanie,
 • Druk porozumienia między PCUD a placówką w której realizuje słuchacz praktykę,
 • Dzienniczek praktyk.

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach Terapii zajęciowej
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Świetlicy Środowiskowej
 • Szpitalach i hospicjach
 • innych placówkach zajmującymi się różnymi zaburzeniami w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, a także niepełnosprawnością intelektualną.

 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

 

SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: