Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 455 godzin ( w tym 60 godzin praktyk), III semestry (realizacja w 12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

przygotowuje metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie dydaktyki języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III.

 

Studia podyplomowe z zakresu metodyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2 (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014).

 

ODBIORCY:

Studia adresowane są do nauczycieli lub inne osób prowadzących lub zamierzających prowadzić kształcenie w zakresie j. angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

 

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe przygotowują do nabycia kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Nabycia wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi. Doskonalenia wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 60 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowe

 

 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w trakcie trwania studiów daje możliwość osobom nielegitymującym się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów dołączenie do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu nadającego wymagany Certyfikat.

 

Wychodząc naprzeciw zmianom w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014) zapraszamy wszystkich nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych na intensywne kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminu międzynarodowego PTE General Level 3 (poziom B2). Dyplom uzyskany po zdaniu egzaminu uprawnia do nauczania angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Wszystkie kursy prowadzone są w systemie intensywnym (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne), który pozwala przyswoić wiedzę 120-godzinnego kursu w trakcie 30 spotkań z lektorem, a tym samym podnieść kompetencje językowe o jeden poziom w ciągu około pół roku.

 

Na każdym poziomie szczególny nacisk położony jest na praktyczne przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu PTE General Level 3. Wszystkie kursy prowadzone są według sprawdzonego programu autorskiego i odbywają się w małych grupach w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski.

Kursy językowe obejmują następujące poziomy zaawansowania:

A0 – A1 – poziom elementarny (60 godzin)

A1 – A2 – poziom podstawowy (120 godzin)

A2 – B1 – poziom niżej średnio zaawansowany (120 godzin)

B1 – B1+ – poziom średnio zaawansowany (120 godzin)

B1+ - B2 – poziom wyżej średniozaawansowany/przygotowanie do egzaminu (60 godzin)

STUDIA PODYPLOMOWE: METODYKA NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Program obejmuje 395 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Elementy psychologi rozowjowej i wychowawczej
 • Teorie uczenia sie i nauczania języków obcych
 • Różnice indywidualne w procesie uczenia się
 • Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Podstawy dydaktyki języka obcego
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Rozwijanie i integracji poszczególnych sprawności językowych (dzieci/uczniów)
 • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
 • Planowanie, wdrażanie i ewaluacja działań w obszarze edukacji językowej
 • Praktyczna nauka jezyka angielskiego
 • Metodyka edukacji językowej w wychowaniu przedszkolnym
 • Metodyka edukacji językowej w kształceniu zintegrowanym
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Praktyki ( 60 godz.)

Słuchacz w trakcie trwania studiów musi odbyć praktyki samodzielne w wymiarze 60 godzin. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Program praktyk,
 • Skierowanie,
 • Druk porozumienia między PCUD a placówką w której realizuje słuchacz praktykę,
 • Dzienniczek praktyk.

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: „Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” uzyskuje kwalifikacje do nauczania języków obcych:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 

Słuchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami - Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity - obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1207).


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: „Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.