Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ


 

Rozpoczęcie: WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2017 r.

Cena: 3300 zł

Czas trwania: 350 godzin ( w tym 60 godzin praktyk), II semestry

 

STUDIA PODYPLOMOWE: DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

przygotowuje metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie dydaktyki języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III.

 

Studia podyplomowe z zakresu metodyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2 (rozporządzenie MEN zdn.12.04.2012).

 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w trakcie trwania studiów daje możliwość osobom nielegitymującym się żadnym z wymienionych w rozporządzeniu certyfikatów  dołączenie do intensywnych kursów językowych na każdym poziomie zaawansowania przygotowujących bezpośrednio do egzaminu nadającego wymagany Certyfikat.

 

ODBIORCY:

Studia adresowane są do nauczycieli lub inne osób prowadzących lub zamierzających prowadzić kształcenie w zakresie j. angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

 

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe przygotowują do nabycia kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. Nabycia wiedzy i kompetencji metodycznych w zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi. Doskonalenia wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.

 

Dz.U. 2013 poz. 1207

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 60 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej
 

 

STUDIA PODYPLOMOWE: DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Program obejmuje 290 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Psychologia rozwojowa  wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Psychodydaktyka twórczości
 • Elementy prawa oświatowego
 • Podstawy Dydaktyki języka obcego
 • Fonetyka
 • Współczesne tendencje w edukacji
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (metodyka nauczania)
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Komunikacja w klasie szkolnej
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Wydawnictwa językowe i podręcznikowe
 • Technologia informacyjna  w programie nauczania języka angielskiego (metodyka nauczania)
 • Higiena i emisja głosu
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki

Słuchacz w trakcie trwania studiów musi odbyć praktyki samodzielne w wymiarze 60 godzin. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Program praktyk,
 • Skierowanie,
 • Druk porozumienia między PCUD a placówką w której realizuje słuchacz praktykę,
 • Dzienniczek praktyk.

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyskuje kwalifikacje do nauczania języków obcych:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 

Słuchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami - Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity - obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2013r. (Dz.U. 2013, poz. 1207).


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: „Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Tel. firmowy: 17 740 21 31

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.