Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: III semestry (12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Studia podyplomowe – specjalność Edukacja dla bezpieczeństwa przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów o bezpieczeństwie posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Treści programowe zawierają między innymi:

 • Obrona ludności i obrona cywilna
 • Zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny i pokoju
 • System obronności RP i podstawa bezpieczeństwa państwa
 • Metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów z zakresu bezpieczeństwa legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Program obejmuje 332 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Powszechna samoobrona i obrona cywilna
 • Zagrożenia czasu wojny i pokoju.
 • Psychologiczne podstawy działania w stanach nadzwyczajnych
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń na skutek użycia broni chemicznej
 • System reagowania  w przypadku wypadków masowych i katastrof
 • Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Ewakuacja z miejsc publicznych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju i międzynarodowe prawo humanitarne
 • P5rofilaktyka zagrożeń dla dzieci i dorosłych.  Umiejętnośc reagowania na stany zagrożenia
 • Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Technologia informacyjna w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc medyczna. Edukacja zdrowotna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praktyka z edukacji dla bezpieczeństwa

Absolwent studiów podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwa uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w klasie VIII szkoły podstawowej
 • ​Liceum i technikum
 • w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych

 


UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwa realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Pedagogika lecznicza" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.