Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: INTEGRACJA SENSORYCZNARozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3500 zł

Czas trwania: 410 godzin (w tym 120 h praktyk), III semestry (realizowane w 12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SENSORYCZNA

studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny*, umożliwiają zdobycie kwalifikacji, które są niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Integracja sensoryczna okresla właściwe oddzialywanie sensorów (bodźców), które napływają przez receptory. Dzięki odpowiedniej terapii integracji sensorycznej mozliwe jest wspomaganie rozowju dziecka już na w okresie płodowym do wczesnego dzieciństwa. Terapia poprzez sensory umożliwia rozwój dziecka i niwelowanie powstałych trudności rozowjowych. Dedykowana jest dla wszystkich dzieci, jednakże w szczególności zaleca się jej stosowanie u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, niedosłyszące i niedowidzące oraz u dzieci z nadpobudliwością ruchową.

 

Realizacja programu studiów podyplomowych integracja sensoryczna obywa się zgodnie z

 • Ustawą o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz 2572, z późn, zm.)
 • Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizqacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel

Absolwenci studiów podyplomowych zostają wyposażeni w wiedze, umiejętności i kompetencje, które sa niezbędne do stania się profesjonalnymi terapeutami integracji sensorycznej.

 

*Słuchaczami kwalifikacyjnych studiów podyplomowych integracja sensoryczna mogą zostać również osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego (między innymi: fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi - jednak bez posiadania przygotowania pedagogicznego, nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifiacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty Integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniajacej Absolwenta.


ODBIORCY:

 

Studia podyplomowe adresowane są przede wszystkim dla:

 • Pedagogów specjalnych,
 • Oligofrenopedagogów,
 • Specjalistów ds. spektrum autyzmu,
 • Surdopedagogów,
 • Tyflopedagów,
 • Fizjoterapeutów,
 • Terapeutów zajęciowych
 • innych osób, które chciałyby w swojej pracy wykorzystywać terapię integracji sensorycznej

CEL STUDIÓW:

 

Celem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędna do pracy w charakterze Terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: INTEGRACJA SENSORYCZNA

Wybrane treści realizowane podczas studiów:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
 • Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
 • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego 
 • Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
 • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji zmysłowej (m.in. w ADHD, autyzmie i ZA, MPD, zespołach genetycznych, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia i in. )
 • Postępowanie terapeutyczne u dzieci z zaburzeniami integracji zmysłowej

Słuchacz w trakcie trwania studiów musi odbyć praktyki samodzielne w wymiarze 120 godzin. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Program praktyk,
 • Skierowanie,
 • Druk porozumienia między PCUD a placówką w której realizuje słuchacz praktykę,
 • Dzienniczek praktyk.

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Integracja Sensoryczna uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach Terapii zajęciowej
 • Domach Pomocy Społecznej
 • Świetlicy Środowiskowej
 • Szpitalach i hospicjach
 • innych placówkach zajmującymi się różnymi zaburzeniami, które stosują w swojej pracy Terapię Sensoryczną

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Integracja sensoryczna przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia Integracja Sensoryczna jest:

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu przelewem na konto.