Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 532 godzin, ( w tym 120 godzin praktyk),III semestry (12 miesięcy) 


OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

realizowane przez PCUD umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

 

ODBIORCY:

 

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić edukację, rewalidację lub być nauczycielem wspomagającym osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe oligofrenopedagogika przygotowują do uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 150 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Program obejmuje 375 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie.
 • Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji.
 • Niewerbalne techniki komunikacji.
 • Wybrane teorie socjalizacji.
 • Podstawy prawne rewalidacji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
 • Współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego.
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych.
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Praca w grupach rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • Elementy psychologii klinicznej, psychopatologii i psychiatrii
 • Metodyka wychowania w internacie i w innych placówkach
 • Metodyka zajęć artystycznych (muzyka, technika, plastyka, ruch)
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa w świetle rozwiązań unijnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
   

W ramach zajęć organizowane są wyjazdy studyjne do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin ​


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąrealizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli

Absolwenci studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie, związanych z ich funkcjonowaniem w sytuacjach zadaniowych o charakterze edukacyjnym i interpersonalnym. Absolwent uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach szkoły podstawowej
 • klasach gimnazjum
 • szkołach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • W szkołach ogólnodostępnych z klasami integracyjnymi​

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z Uczelni Wyższej przy współpracy której realizowane były w/w studia.
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z trudnościami w komunikowaniu się.
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

 

SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu
Galeria: