Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: PORADNICTWO ZAWODOWE NA WSPOŁCZESNYM RYNKU PRACY – DORADCA KLIENTA

 

Rozpoczęcie: WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2017 r.

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 300 godzin ( w tym 60 godzi praktyk), II semestry


STUDIA PODYPLOMOWE PORADNICTWO ZAWODOWE 

zapoznają się ze współczesną wiedzą oraz osiągnięciami europejskimi dotyczącymi problematyki doradztwa w zakresie kariery i rozwiązywania problemów związanych z wejściem na rynek pracy, uzyskując specjalistyczną wiedzę oraz kwalifikacje i kompetencje niezbędne do wykonywania zadań doradcy klienta czy doradcy zawodowego. Program studiów realizowanych przez PCUD obejmuje m.in. problematykę planowania i rozwoju kariery, uczenia się przez całe życie, funkcjonowania poradnictwa zawodowego, podstawy nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, teorie i  metody wyboru zawodu, a także techniki i metody doradcze.


ODBIORCY:

 

Studia podyplomowe poradnictwo zawodowe kierowane są do wszystkich osób, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o doradcę zawodowego.


CEL STUDIÓW:

 

Absolwent studiów jest uprawniony do posługiwania się tytułem zawodowym „doradca zawodowy” i może wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 60 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: PORADNICTWO ZAWODOWE NA WSPOŁCZESNYM RYNKU PRACY – DORADCA KLIENTA

Program obejmuje 240 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doktryny uczenia się przez całe życie a planowanie kariery - Współczesne teorie kariery
 • Współczesny rynek pracy i jego instytucjonalna obsługa
 • Podstawy zawodoznastwa – Klasyfikacja Zawodów i Specjalności – metody opisu zawodów
 • Elementy psychologii pracy i doboru zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna w poradnictwie
 • Poradnictwo indywidualne i grupowe
 • Narzędzia wspomagające proces doradczy
 • Bilans Kompetencji i Indywidualny Plan Działania
 • Informacja i wysokie technologie w poradnictwie
 • Aspekty przedsiębiorczości w poradnictwie kariery dla dorosłych
 • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
 • Wybrane narzędzia poradnictwa edukacyjnego
 • Etyczne aspekty zawodu doradcy
 • Podstawy BHP w zakładzie pracy
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki w instytucjach świadczących usługi doradcze

Blok praktyk w wymiarze 60 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin – II semestr (praktyki realizowane w instytucjach świadczących usługi doradcze) ​

 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Poradnictwo zawodowe na współczesnym rynku pracy-doradca klientarealizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Poradnictwo zawodowe na współczesnym rynku pracy - doradca klienta uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w placówkach oświatowych
 • w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy
 • ochotniczych hufcach pracy
 • agencjach pracy
 • innych instytucjach rynku pracy

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Poradnictwo zawodowe na współczesnym rynku pracy - doradca klientarealizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Poradnictwo zawodowe na współczesnym rynku pracy - doradca klienta" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.