Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE


Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 2500 zł

Czas trwania: 505 godzin (w tym 150 godzin praktyk), III semestry (w 12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy w placówkach oświatowych. Cykl kształcenia odpowiada wymogom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm). Słuchacze studiów podyplomowych na podstawie widzy teoretycznej i praktycznej uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych. Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne organizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych prowadzone sa praktycznie. Słuchacz poza wykładami uczestniczy w ćwiczeniach, warsztatach, laboratoriach oraz wyjazdach studyjnych w placówkach współpracujących z PCUD.


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych sa wszystkie osoby posiadające wykształcenie wyższe (minimum licencjat, inżynierskie), które chcą w przyszłości pracować w edukacji lub oświacie.


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe wyposażają słychacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne i organizacyjne, które wymagane sa w procesie kształcenia na różnym poziomie edukacji. W toku studiów słuchacz zostanie wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne w realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz do samodzielnego przygotowania, a także dostosowania programów nauczania do możliwości i potrzeb odbiorców.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin,
 • zdanie egzaminu końcowego

STUDIA PODYPLOMOWE: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Program obejmuje 355 godzin dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 150 godzin. Program zawiera poniższe treści programowe:

 

 • Pedagogika ogólna  - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania
 • Pedagogika etapów edukacyjnych
 • Prawo i polityka oświatowa
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
 • Psychologia  wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • Elementy psychologii społecznej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotowa na różnych  etapach edukacyjnych
 • Projektowanie, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
 • Andragogika
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Emisja i higiena głosu
 • Niewerbalne metody porozumiewania się
 • Bezpieczeństwa, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc
 • Technologia informacyjna
 • Praktyka

Blok praktyk w wymiarze 150 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 75 godzin praktyk – II semestr
 • 75 godzin praktyk – III semestr

 


Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Dziennik praktyk
 • Porozumienie 

 


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych wieloma ośrodkamiumożliwiamy słuchaczom ramach studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne realizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imKornela Makuszyńskiego w Mrowli
 • Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie
 • i innych ośrodkach

Absolwent studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • w szkole ogólnodostepnej na każdym etapie nauczania

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Przygotowanie pedagogiczne" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.