Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA


Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 360 godzin (w tym 120 godzin praktyk), III semestry (12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 

realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych przygotowują do zajmowania się problematyką związaną z różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym dysfunkcjami rodziny. Wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie. Resocjalizacji z socjoterapią pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: pogotowiach opiekuńczych; świetlicach socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień.

Głównym celem tych studiów podyplomowych RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA jest przekazanie szerokiej wiedzy w zakresie profilaktyki, psychopatologii, psychologii rozwojowej, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną, metodyki pracy resocjalizacyjnej, a także, m.in., wykształcenie u przyszłych absolwentów umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

 

ODBIORCY:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, resocjalizacja oraz nauczyciele mający przygotowanie pedagogiczne.

 


CEL STUDIÓW:

Celem ogólnym studiów jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności związanych z pomaganiem dzieciom, młodzieży a także osobom dorosłym potrzebującym pomocy.

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej
 

STUDIA PODYPLOMOWE: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

Program obejmuje 240 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Wprowadzenie do teorii socjalizacji
 • Wprowadzenie do psychologii społecznej.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 • Patologie życia społecznego
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty
 • Metody socjoterapii dzieci i młodzieży
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku i jego rodzinie
 • Psychologia i dynamika małych grup
 • Aksjologiczne aspekty procesu resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna.
 • Prawne podstawy resocjalizacji
 • Współczesne tendencje w pedagogice resocjalizacyjnej
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Komunikacja interpersonalna – trening.
 • Metodyka oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych
 • Metody socjoterapii dzieci i młodzieży.
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej.
 • Profilaktyka pedagogiczna przemocy i agresji
 • Praca kuratora sądowego
 • Patologie społeczne z elementami kryminologii
 • Etiologia uzależnień.
 • Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia.
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 • Praktyki
 • Seminarium dyplomowe

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin praktyk – II semestr 60 godzin praktyk – III semestr

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Resocjalizacja i socjoterapiarealizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych Resocjalizacja i socjoterapia uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w szkołach ogólnodostępnych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • domach pomocy społecznej
 • pogotowiach opiekuńczych
 • domach dziecka
 • ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień
 • świetlicach terapeutycznych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych Resocjalizacja i socjoterapia realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia Resocjalizacja i socjoterapia jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.