Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: SPEKTRUM AUTYZMU – DIAGNOZA TERAPIA I EDUKACJA

 

Rozpoczęcie: SIERPIEŃ/WRZESIEŃ 2019

Cena: 4500 zł

Czas trwania: 690 godzin (w tym 150 godz. praktyk) - III semestry


SPEKTRUM AUTYZMU – DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

to kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane zgodnie z autorskim programem stworzonym przez wykwalifikowanych specjalistów. Osoby studiujące ten kierunek w PCUD uzyskają wiedz  z zakresu funkcjonowania dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera), diagnozowania oraz metodyki pracy.

Rzetelne studiowanie tego kierunku pozwoli uzyskać słuchaczowi wiedzę i umiejętności, które bardzo dobrze przygotujągo do podjęcia działań wspierających i edukacyjnych przyszłego podopiecznego z zburzeniami ze spektrum autyzmu na poziomie zarówno indywidualnym jak i na poziomie klasy szkolnej.

Słuchacz między innymi zostanie wyposażony w umiejętności konstruowania programów terapeutycznych dostosowanych do specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz potrzeb i możliwości.


ODBIORCY:

Studia podyplomowe Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (ukończone studia licencjackie lub magisterskie) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenie zajęć w przedszkolach oraz wszystkich typach szkół, a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (spektrum autyzmu).

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą zautyzmem i z zespołem Aspergera. Celem i zadaniem słuchaczy na tym kierunku jest zwrócenie uwagi słuchaczy na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych, kształtowanie świadomości podejmowania działań we współpracy z innymi specjalistami oraz tworzenie zespołów specjalistów, którzy będą kompleksowo wspierać rozwój podopiecznych.

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 150 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej (studium przypadku).

STUDIA PODYPLOMOWE: SPEKTRUM AUTYZMU – DIAGNOZA TERAPIA I EDUKACJA

Program obejmuje 540 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 150 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem
 • Pedagogika specjalna
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Elementy psychologii klinicznej i rozwojowej małego dziecka
 • Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu ( Q-Chat, M-Chat)
 • Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu – kontekst indywidualny
 • Spektrum autyzmu – kryteria i narzędzia do rozpoznawania (ICD 10, DSM V)
 • Elementy neurologii dziecięcej
 • Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu – metody pracy
 • Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zachowania niepożądane u dzieci  ze spektrum autyzmu – Stosowana Analiza Zachowania
 • Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI
 • Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej
 • Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu – metody pracy
 • Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu – tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, indywidualne programy)
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Seminarium dyplomowe (projekt)
 • Praktyka

 

W ramach zajęć słuchacze uczestniczą w dodatkowym szkoleniu organizowanym dla danej edycji.

Blok praktyk w wymiarze 150 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 50 godzin praktyk – I semestr
 • 50 godzin praktyk – II semestr
 • 50 godzin praktyk – III semestr

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczomw ramach studiów podyplomowych Spektrum autyzmu-diagnoza, terapia i edukacjarealizację praktykw poniższych placówkach:

 

 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO w Rzeszowie
 • Zespół Szkół specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju

Absolwenci studiów podyplomowych: Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja uzyskują kompetencje umożliwiające im diagnozę, terapię i edukację dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera itp.). Absolwent uzyskuje kwalifikacje jako nauczyciel wspomagający dziecko ze spektrum autyzmu do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach szkoły podstawowej
 • klasach gimnazjum
 • szkołach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Poradniach Terapeutycznych
 • Poradniach Terapii Zajęciowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych z Uczelni Wyższej przy współpracy której realizowane były w/w studia,
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Zaświadczenie ze szkolenia organizowanego dla danej edycji,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z trudnościami w komunikowaniu się.
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD.
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: