Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: SURDOPEDAGOGIKA


Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3500

Czas trwania: 485 (120 h praktyk ) III semestry ( realizowane w 12 miesięcy)

 

STUDIA PODYPLOMOWE SURDOPEDAGOGIKA 

realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zostały przygotowane dla nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, którzy chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadami słuchu. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą oraz słabosłyszącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

 

ODBIORCY:

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli lub innych osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci i dorosłych niesłyszących lub słabosłyszących.

 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: SURDOPEDAGOGIKA

Program obejmuje 365 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Pedagogika specjalna
 • Surdopedagogika
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Surdologopedia
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologia głuchych
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu – podstawy języka migowego
 • Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna
 • Fonetyka z ortofonią
 • Metodyka nauczania i wychowania głuchych i niedosłyszących
 • Rewalidacja indywidualna dzieci z wadą słuchu
 • Podstawy audiologii
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych
 • Podstawy psychologiczne rewalidacji głuchych
 • Komputer w kształceniu specjalnym
 • Praktyka
 • Projekt dyplomowy

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin praktyk – II semestr
 • 60 godzin praktyk – III semestr

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Surdopedagogika realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych Surdopedagogika uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • ​klasach IV – VIII szkoły podstawowej
 • klasach I – III gimnazjum
 • klasach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach terapii zajęciowej
 • Świetlicach, ośrodkach i fundacjach zajmujących się osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych Surdopedagogika realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Surdopedagogika" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: