Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: TECHNIKA


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: III semestry (12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE: TECHNIKA

Studia podyplomowe – specjalność Technika przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne związane jest z realizacją treści kształcenia, które zawarte są w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Studia podyplomowe przygotowują merytorycznie i praktycznie do nauczania techniki w placówkach oświatowych. Szczegółowe treści kształcenia obejmują między innymi:

 • Wyjaśnienia znaczenia oraz funkcji urządzeń technicznych
 • Nazywania właściwości materiałów konstrukcyjnych
 • Zapisywanie rozwiązań technicznych w formie graficznej (rysunek techniczy)
 • Analizowanie rysunków technicznych
 • Konstruowanie modeli urządzeń technicznych
 • Realizowanie podstawowych operacji technologicznych
 • Wykorzystywanie podstawowych technik konstrukcyjnych (np.: wykorzystywanie podstawowych narzędzi stolarskich itp.)

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy, legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym​


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu technika. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: TECHNIKA

Program obejmuje 342 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Historia kultury i techniki
 • Urządzenia techniczne na przestrzeni dziejów
 • Racjonalne gospodarowanie surowcami wtórnymi
 • Wybrane problemy diagnostyczne w pracy urządzeń technicznych
 • Rozwiązania techniczne w formie graficznej, Szkice techniczne, rysunki rzutowe
 • Elementy rysunku technicznego
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia techniczna: włókienniczo - krawiecka
 • Pracownia techniczna: konstrukcji obróbki drewna i papieru
 • Pracownia techniczna: konstrukcji obróbki metalu
 • Pracownia techniczna: konstrukcji obróbki tworzyw sztucznych
 • Dydaktyka przedmiotu Technika
 • Technologia informacyjna na zajęciach techniki
 • BHP i ergonomia. Ratownictwo przedmedyczne
 • Posługiwanie się instrukcjami urządzeń technicznych
 • Praktyka nauczycielska z zajęcich  techniki
 • Konwersatoria egzaminacyjne

Absolwent studiów podyplomowych: Technika uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
 • w klasach I-III gimnazjum

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Technika realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Technika" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.