Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNARozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 300

Czas trwania: 370 godzin ( w tym 100 godzin praktyk) (III semestry realizowane w 12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Wiedza przekazana uczestnikom studiów pozwoli na sprawne zarządzanie terapią integracji sensorycznej oraz innymi tak, aby wzajemnie się uzupełniały, funkcjonowały w ramach pracy placówki oświatowej i korespondowały ściśle z możliwościami i rozwojem dziecka przy ścisłej współpracy rodziców. Po ukończeniu studiów podyplomowych z diagnozy i terapii pedagogicznej absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka. Zdobędą umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Uzyskają wiedzę o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych. Studia podyplomowe w PCUD realizowane są w sposób praktyczny. Podczas zajęć z praktykami słuchacze zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę, która umożliwi im pracę z dziećmi.


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów są nauczyciele ​lub inne osoby, które chcą prowadzić terapię pedagogiczną w placówkach oświatowych, świetlicach, poradniach itp.


CEL STUDIÓW:

 

Głównym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.Zapoznanie z założeniami i organizacją pracy metodą integracji sensorycznej.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Program obejmuje 370 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:
 
 • Wstęp do terapii pedagogicznej
 • Czynniki generujące potrzebę indywidualizacji
 • Rozwijanie postaw twórczych i umiejętności interpersonalnych
 • Wybrane zespoły zaburzeń genowych i chromosomowych
 • Wykorzystanie metod aktywizujących w terapii pedagogicznej
 • Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami procesów orientacyjno - poznawczych
 • Metody pracy z grupą
 • Medyczne aspekty dysfunkcji
 • Diagnoza psychologiczna w terapii pedagogicznej
 • Integracja i inkluzja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Tyflopedagogika - elementy
 • Techniki multimedialne wspierające rozwój dzieci dysfunkcyjnych
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją
 • Dydaktyka specjalna – zasady metody, proces kształcenia
 • Diagnoza i terapia dzieci z dysgrafią
 • Zastosowanie Metody Glena Domana w terapii pedagogicznej
 • Logopedia - elementy
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Muzykoterapia w terapii pedagogicznej
 • Wykorzystanie technik plastycznych w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia zabawą
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Praktyki samodzielne w placówce

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w trakcie trwania studiów. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Terapia pedagogiczna” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwenci studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia pedagogiczna uzyskują dyplom studiów podyplomowych z uczelni wyższej, który uprawnia ich do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • klasach IV – VIII szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez 

 

SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Przygotowanie pedagogiczne" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: 
admin