Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: TERAPIA ZAJĘCIOWA – NOWOŚĆ

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 265 godzin ( w tym 40 godzin praktyk) - II semestry


STUDIA PODYPLOMOWE: TERAPIA ZAJĘCIOWA przygotowuje merytorycznie i metodycznie do praktycznego wspierania rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore).Słuchacze poznają metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych przygotowani są do pracy jako terapeuta zajęciowy.

 


ODBIORCY:

Adresatami Studiów podyplomowych Terapia zajęciowa są osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp.

 


CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują pod kątem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia terapii zajęciowej.

 


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 40 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona projektu zajęć terapeutycznych.

STUDIA PODYPLOMOWE: TERAPIA ZAJĘCIOWA – NOWOŚĆ

Program obejmuje 225 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 40 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Psychogerontologia
 • Biomedyczne aspekty niepełnosprawności
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Podstawy pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi
 • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
 • Ergoterapia
 • Arteterapia – techniki plastyczne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Drama
 • Gry i zabawy rekreacyjne
 • Trening kreatywności
 • Praktyka terapii zajęciowej – wizyta studyjna
 • Praktyki własne
 • Seminarium dyplomowe (projekt zajęć terapeutycznych)

Blok praktyk w wymiarze 40 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • Praktyka terapii zajęciowej – wizyta studyjna - 10 godz.
 • Praktyki własne - 30 godz.

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Terapia zajęciowa realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Terapia zajęciowa uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
 • świetlicach
 • ośrodkach terapii zajęciowej
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • domach opieki nad osobami starszymi,
 • szpitalach, pensjonatach lub zakładach karnych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Terapia zajęciowa realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Tel. firmowy: 17 740 21 31

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Terapia zajęciowajest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.