Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: TYFLOPEDAGOGIKA


Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3200 zł

Czas trwania: 495 godzin (w tym 120 godzin praktyk), III semestry (12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE TYFLOPEDAGOGIKA 

realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zostały przygotowane dla nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, którzy chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadami wzroku. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

 

Studia podyplomowe tyflopedagogika realizowane są przy współpracy firmy ALTIX, założonej z inicjatywy niewidomych informatyków. To oni stworzyli pierwszy polski programowy syntezator mowy, udźwiękowili Bibliotekę Centralną Niewidomych i placówki edukacyjne.


ODBIORCY:

Studia tyflopedagogika skierowane są dla nauczycieli lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci i dorosłych niewidomych lub niedowidzących.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, (Dz. U. z 2012r. poz. 131)

 


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabowidzących.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

 


STUDIA PODYPLOMOWE: TYFLOPEDAGOGIKA

 

Program obejmuje 230 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Pedagogika specjalna
 • Tyflopedagogika
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzacych (elementy psychologii klinicznej)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Edukacja zdrowotna – wybrane zagadnienia z profilaktyki dzieci i młodzieży
 • Orientacja w przestrzeni
 • Rehabilitacja widzenia
 • Czynności dnia codziennego
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Rewalidacja dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Warsztaty z komunikacji interpersonalnej
 • Psychologia i pedagogika dziecka
 • Praktyka

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin praktyk – II semestr
 • 60 godzin praktyk – III semestr

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk 

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Tyflopedagogika realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych Tyflopedagogika uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – VIII szkoły podstawowej
 • klasach​ I – III gimnazjum
 • klasach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach terapii zajęciowej
 • Świetlicach, ośrodkach i fundacjach zajmujących się osobami niewidomymi lub niedowidzącymi

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych Tyflopedagogika realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedyczne
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Tyflopedagogika" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: