Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


Rozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 365 godzin ( w tym 120 godzin praktyk), III semestry (12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

przygotowuje do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnościami. Podczas studiów podyplomowych realizowanych w PCUD słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka i jego środowiska. W Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych słuchacze zdobędą potrzebną wiedzę teoretyczną i praktyczną do opracowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę.

 

ODBIORCY:

Osoby z wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Studia adresowane są przede wszystkim do pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów, osób pracujących poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i innych placówkach zajmujących się dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

 


CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach, szkołach podstawowych (w tym integracyjnych), szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (SOSW).

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

STUDIA PODYPLOMOWE: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Program obejmuje 245 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Pedagogika małego dziecka
 • Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia
 • Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
 • Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.
 • Wybrane zagadnienia z psychiatrii
 • Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych
 • Pielęgnacja i opieka dziecka
 • Podstawy terapii psychopedagogicznej
 • Elementy logopedii
 • Stymulacja psychoruchowa dziecka
 • Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
 • Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
 • Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
 • Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
 • Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
 • Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
 • Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
 • Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
 • Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka
 • Seminarium
 • Praktyka

 

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 120 godzin praktyk – III semestr

 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy z dzieckiem do 10 lat:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckajest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: 
Wczesne wspomganie rozwoju dziecka