Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE


Rozpoczęcie: LUTY/MARZEC 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: , III semestry (12 miesięcy


STUDIA PODYPLOMOWE: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Studia Podyplomowe realizowane przez PCUD przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby prowadzić w szkole przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie. Studia podyplomowe – kwalifikacyjne merytorycznie przygotowują do prowadzenia przedmiotu w placówkach oświatowych. Program zawiera efekty kształcenia niezbędne do realizacji zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz odrębnych rozporządzeń. Studia podyplomowe przygotowują do realizacji treści nauczania takich, jak:

 • Wartości rodziny w życiu osobistym,
 • Rozumienie i akceptacja zmiany w okresie dojrzewania,
 • Znajomość organizmu i zmian w nim zachodzących
 • Akceptacja własnej płciowości,
 • Akceptacja wizji ludzkiej seksualności,
 • Negatywny wpływ środków przekazu na życie człowieka,
 • Korzystanie z systemu pomocy dla dzieci i młodzieży


ODBIORCY:

 

Adresatami studiów podyplomowych są osoby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym


CEL STUDIÓW:

 

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W roku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.


WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH JEST:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów,
 • realizacja pratyki przedmiotowej:
 • obronienie pracy dyplomowej

STUDIA PODYPLOMOWE: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Program obejmuje 342 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Etyka życia małżeńskiego i rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Powiązanie nauki o rodzinie z teologią, medycyną, demografią i innymi dyscyplinami naukowymi
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Podstawy prawne współczesnej rodziny. Akty prawne
 • Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe w Polsce
 • Polityka prorodzinna w Polsce i krajach UE
 • Wprowadzenie do seksuologii. Zasady etyczne i moralne odnoszące się do sfery płodności
 • Główne funkcje płciowości. Macierzyństwo i ojcostwo
 • Dojrzałośc biologiczna, psychiczna i społeczna. Różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców
 • Zagrożenia wynikające z chorób przenoszonych drogą płciową
 • Dydaktyka przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • Technologia informacyjna na zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie
 • BHP i ergonomia. Ratownictwo przedmedyczne
 • Wykorzystanie technik komunikacji w popularyzacji wiedzy o rodzinie
 • Praktyka nauczycielska Wychowanie do życia w rodzinie
 • Konwersatoria egzaminacyjne

Absolwent studiów podyplomowych: Wychowanie do życia w rodzinie uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • klasach V i VI szkół podstawowych,
 • w gimnazjach,
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • w klasach I‒III techników

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Wychowanie do życia w rodzinie realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Wychowanie do życia w rodzinie" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)

             - ​zdjęcie

 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.