Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENADŻER W OŚWIACIERozpoczęcie: SIERPIEŃ / WRZESIEŃ 2019

Cena: 3000 zł

Czas trwania: 365 godzin ( w tym 60 godz. praktyk) - III semestry (12 miesięcy)


STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – menadżer w oświacie

nakierunkowane są na kształcenie kadry zarządzającej placówkami oświatowymi. Podczas studiów w PCUD słuchacz zostaje zapoznany z problematyką prawno-finansowa prowadzenia jednostek oświatowych z uwzględnieniem organizacji ich działań. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436.

 

ODBIORCY:

Adresatami studiów są osoby pełniące oraz zamierzające ubiegać się o sprawowanie funkcji kierowniczych w szkołach i jednostkach oświatowych.

 

CEL STUDIÓW:

Studia przygotowują do zarządzania szkołą i jednostkami oświatowymi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 60 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

STUDIA PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – MENADŻER W OŚWIACIE

Program obejmuje 275 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Kierowanie zmianą. Podejmowanie decyzji w warunkach kryzysu.
 • Zarządzanie z wykorzystaniem systemów komputerowych. Zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej
 • Funkcjonowanie Rad Pedagogicznych Szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców
 • Organizowanie procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Ocena pracy dyrektora
 • Etyka menedżera w oświacie
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Elementy marketingu. Promocja placówki i współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Komputerowe systemy dydaktyki i dziennik elektroniczny
 • Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły. Planowanie budżetu szkoły
 • Zamówienia publiczne w oświacie
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i projektowanie programów poprawy efektywności kształcenia
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Etykieta menadżera
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w placówce oświatowej
 • Ochrona przeciwpożarowa w obiektach użyteczności publicznej
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki kierownicze

 

Blok praktyk w wymiarze 60 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin praktyk – III semestr

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacierealizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie oświatą – menadżer w oświacie uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • w szkole podstawowej
 • w gimnazjum
 • szkole średniej, technikum i szkole zawodowej
 • inne jednostki oświatowe

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Zarządzanie oświatą menadżer w oświacie realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD
SIEDZIBA GŁÓWNA
RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


FILIA 

CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Zarządzanie oświatą - menadżer oświaty" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: