Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

TERAPIA PEDAGOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Cena: 1350 

Czas trwania: 220 godzin ( w tym 120 godzin praktyk)

 


 

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych z terapii pedagogicznej jest ukończony kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej w wymiarze 260 godzin według ramowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ( Warszawa, grudzień 1992 r.).Wiedza przekazana uczestnikom studiów pozwoli na sprawne zarządzanie terapią integracji sensorycznej oraz innymi tak, aby wzajemnie się uzupełniały, funkcjonowały w ramach pracy placówki oświatowej i korespondowały ściśle z możliwościami i rozwojem dziecka przy ścisłej współpracy rodziców.Po ukończeniu studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o warunkach sprzyjających i ograniczających rozwój dziecka. Zdobędą umiejętności rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia zarówno w sferze motywacji do uczenia się jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się. Uzyskają wiedzę o metodach wspomagania rozwoju psychicznego dziecka w sferze procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych.

 


 

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące terapię pedagogiczną w placówkach oświatowych, świetlicach, poradniach itp., które posiadają kurs kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna

 


 

CEL STUDIÓW:

Głównym celem studiów podyplomowych na podbudowie kursu kwalifikacyjnego: Terapia pedagogiczna jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.Zapoznanie z założeniami i organizacją pracy metodą integracji sensorycznej.

  

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk z zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej

 


 

 

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w trakcie trwania studiów. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Terapia pedagogiczna” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Absolwenci studiów podyplomowych na podbudowie kursku kwalifikacyjnego: Terapia pedagogiczna uzyskują dyplom studiów podyplomowych z uczelni wyższej, który uprawnia ich do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych na podbudowie kursu kwalifikacyjnego: Terapia pedagogiczna realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasze zadowolenie.

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Terapia pedagogiczna" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.