Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

TYFLOPEDAGOGIKA

TYFLOPEDAGOGIKA

Cena: 1500 zł

Czas trwania: 220 godzin ( w tym 120 godzin praktyk)

 


 

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci i dorosłych niewidomych lub niedowidzących.

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych z Tyflopedagogiki jest ukończony kurs kwalifikacyjny z Tyflopedagogiki w wymiarze 260 godzin według ramowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej ( Warszawa, grudzień 1992 r.).

 


 

CEL STUDIÓW:

Głównym celem studiów podyplomowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych.

Przy realizacji studiów podyplomowych z Tyflopedagogiki współpracujemy z firmą ALTIX, założoną z inicjatywy niewidomych informatyków. To oni stworzyli pierwszy polski programowy syntezator mowy, udźwiękowili Bibliotekę Centralną Niewidomych i placówki edukacyjne. 

 


 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin
 • obrona pracy dyplomowej

 


 

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w trakcie trwania studiów. Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk 
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych „Tyflopedagogika” realizację praktyk w placówkach z którymi współpracujemy.

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia. 

 


 

mgr Anna Matejek – Tyflopedagog i oligofrenopedagog.Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Nauczyciel w Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie. Tyflopedagog w Przedszkolu Nr 18 w Rzeszowie. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie, które powstało Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia. W 2009 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci niepełnosprawnych poprzez optymalizacje warunków ich rozwoju i edukacji. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych jak również prowadząc zajęcia rewalidacyjne na wszystkich szczeblach edukacji.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z Tyflopedagogiki absolwenci uzyskają kompletną wiedzę o swoistości procesu kształcenia dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki. Zdobędą umiejętności kształcenia odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych. Uzyskają wiedzę o zasadach i formach współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci i młodzieży z defektami wzroku.

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: "Tyflopedagogika" realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych,
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel. kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


 

Warunkiem przyjęcia na studia "Tyflopedagogika" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.