BEZPŁATNA KONFERENCJA ON-LINE


„EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA”


Objęta patronatem 
Dyrektora Wydziału edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, 

mgr Zbigniewa Burego 


Termin: 19 maja 2022 r. - Czwartek 

Godzina: 18.00-20.05


  ZAPISZ SIĘ ONLINEOpis konferencji


Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów 
(UNESCO, 2017)


W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie tematyką „Edukacji włączającej” powstała konferencja on-line, która pozwoli zgłębić wiedzę oraz odpowiedzieć na liczne zapytania z tego zakresu. Podczas konferencji zapoznamy się z poniższymi zagadnieniami:

  • Edukacja włączająca – dotychczasowe i planowane działania MEN
  • W kierunku optymalizacji edukacji inkluzyjnej. Czyli jak planować lekcję wg. UDL?
  • Inkluzja ekskluzywna w edukacji integrującej uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
  • Edukacja włączająca – aktualne wyzwania.
  • Projekt „Edukacja włączająca” – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego


Prelekcja nr 1 nt. „Edukacja włączająca – dotychczasowe i planowane działania MEN” 
- dr Jolanta Wasilewska 

Wystąpienie dotyczy aspektów prawnych edukacji włączającej. Omawia najważniejsze kwestie odnoszące się do organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyjaśnia intencje ustawodawcy i interpretacje wybranych przepisów, tym samym pokazuje, jakie jest podejście do zagadnienia obecności dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach ogólnodostępnych.


Prelekcja nr 2 nt. „W kierunku optymalizacji edukacji inkluzyjnej czyli jak planować lekcję wg UDL” 
- dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof. UP

Edukacja inkluzyjna (włączająca) staje się wiodącym nurtem edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), przy czym pojęcie uczniów ze SPE ulega znacznemu rozszerzeniu. Zróżnicowani uczniowie współczesnej szkoły, tworząc heterogeniczne zespoły klasowe wymagają zmiany podejścia do ich edukacji. Wartościową propozycją, optymalizującą edukację włączającą jest podejście zwane projektowaniem uniwersalnym dla edukacji (Universal Design for Learning – UDL). Celem wystąpienia jest przedstawianie idei UDL oraz jej głównych zasad. Zarysowany także zostanie algorytm planowania lekcji wg UDL.


Prelekcja nr 3 nt. „Inkluzja ekskluzywna w edukacji integrującej uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi” 
Prof. Bronisław Rocławski

Jako nauczyciel z wykształcenia (w 1957 r. ukończyłem liceum pedagogiczne) od przekroczenia progu szkoły żywo interesuję się stanem naszej oświaty. Prawie 50 lat temu zaproponowałem naszej oświacie program nauczania czytania, pisania i liczenia na bazie dobrze przyswojonej przez nauczyciela wiedzy lingwistycznej. O tego czasu docieramy z tą wiedzą do nauczycieli w całej Polsce i również poza jej granicami. Przy okazji poznaliśmy kilkanaście tysięcy nauczycieli. Dzisiaj wiemy, że ich przygotowanie do nauczania dzieci w przedszkolu i w nauczaniu początkowym jest niewłaściwe. Wszelkie reformy, które nie poprawią tego stanu rzeczy, nie mają szansy na powodzenie. 

Z przykrością stwierdzam, że w moim długim życiu nie spotkałem ani jednej sensownej reformy naszej oświaty. Często to powtarzam, że trzeba oświecić naszą oświatę. Dlaczego nie ma sensownego rozliczenia tych działań, które pochłonęły wiele pieniędzy. Dlaczego wprowadzamy edukację włączającą, nie rozliczając efektów, jakie przynoszą oddziały (klasy) integracyjne. Dlaczego nie zastanawiamy się nad tym co trzeba poprawić, a co trzeba zachować. Dlaczego, gdy mowa o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nawet nie wspomina się o dzieciach wybitnie zdolnych, które może jako jedyne będą umiały współpracować ze sztuczną inteligencją. 

Każdą inkluzję poprzedza ekskluzja. Jak takie działanie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Dlaczego tak dużo dzieci cierpi na groźne dla zdrowia i życia choroby psychiczne. Dla dzieci z depresją brakuje łóżek w szpitalach. Czy Centrum Dziecka i Rodziny będzie lepiej diagnozowało potrzeby dzieci, aniżeli Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne? Czy musimy powoływać Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającją (SCWEW-y) kosztem szkół i placówek specjalnych. Opracujmy wspólnymi siłami Społeczny Program Radosnej Edukacji. Sięgnijmy po wzorce fińskie. 

Chętnie podzielę się własnym dorobkiem!


Prelekcja nr 4 nt. „Projekt „Edukacja włączająca” – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. Podkarpackiego” 
- Edyta Świderska

Unijny projekt edukacji włączającej. Co to oznacza w praktyce i jak należy rozumieć równość szans? Edukacja włączająca jest projektem unijnym, który według oficjalnych założeń ma spowodować, że wszystkie dzieci będą miały równe szanse w dostępie do edukacji. 


Prelekcja nr 5 nt. „Edukacja włączająca – aktualne wyzwania” 
-  dr Piotr Domżał / dr Agnieszka Szpak 

O aktualnych wyzwaniach w obszarze edukacji włączającej oraz nowym pomyśle/wyzwaniu czyli kierunku studiów podyplomowych z tego właśnie zakresu opowie dr Agnieszka Szpak Prorektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz dr Piotr Domżał Kanclerz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi – Uczelni z którą Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych współpracuje od lat w ramach kierunków z pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej. Nowa perspektywa, skoncentrowana na optymalizacji procesu kształcenia wszystkich uczniów, wymaga bowiem nie tylko wprowadzenia istotnych zmian w myśleniu o edukacji i jej celach, ale także modyfikacji treści, koncepcji, struktur i strategii działania. Kluczowym zadaniem edukacji włączającej jest przekształcenie systemu oświatowego w sferze programowej i organizacyjnej tak, aby odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby uczniów i zapewnić im realizację ich indywidualnego potencjału. Efektywne wdrażanie założeń edukacji inkluzyjnej opierać się powinno na kompleksowym przygotowaniu nauczycieli, rozwijaniu ich kwalifikacji i kompetencji odpowiedzialnego działania w jej obszarze.


PROGRAM KONFERENCJI


Godziny

Tematyka wystąpienia

Prelegent


 18.00 - 18.05

(5 min)


Otwarcie konferencji


dr hab. Artur Woźny

Dyrektor PCUD


mgr Zbigniew Bury – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa


 

18.05 - 18.30

(25 min)

 

Edukacja włączająca – dotychczasowe i planowane działania MEN

 

dr Jolanta Wasilewska

Koordynator ds. edukacji włączającej

 

 

18.30–19.00

(30 min)

 

W kierunku optymalizacji edukacji inkluzyjnej. Czyli jak planować lekcję wg. UDL?

 

dr hab. Tamara Cierpiałowska

Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 


19.00 - 19.30

(30 min)


Inkluzja ekskluzywna w edukacji integrującej uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

 


Prof. Bronisław Rocławski


Językoznawca, logopeda

Twórca Glottodydaktyki

 

 

19.30 - 19.45

(15 min)

 

Projekt „Edukacja włączająca” – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. Podkarpackiego


 

Edyta Świderska

Dyrektor ds. Projektów w Instytucie ADN i Akademii Biznesu MDDP.


 

19.45 – 20.00

(15 min)

 

Edukacja włączająca – aktualne wyzwania. 

 

 

 

dr Piotr Domżał

Kanclerz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 

dr Agnieszka Szpak

Prorektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 20.00-20.05

(5 min)


Zakończenie


dr hab. Artur Woźny

Dyrektor PCUD

 Prelegenci:

 


dr hab. Artur Woźny, prof. PRz – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.

W roku 2006 otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W roku 2021 r. kolejne wyróżnienie -  złoty Medal za Długoletnią Służbę - 30 letnią służbę Państwu przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Nauczyciel dyplomowany z 38 letnim stażem. Dyrektor Szkoły Podstawowej, a od 11 lat nauczyciel akademicki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

  

dr hab. Tamara Cierpiałowska, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

Od wielu lat łączy pracę naukowo-dydaktyczną z działalnością terapeutyczną, pracując z dziećmi z niepełnosprawnością jako surdopedagog-logopeda, neurologopeda oraz okresowo terapeuta SI. Ponadto stale dąży do poszerzania i aktualizowana własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w obszarze diagnozy i terapii dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością. Dzieli się własną wiedzą, prowadząc kursy i szkolenia dla nauczycieli– przekazywanie wiedzy na temat edukacji inkluzyjnej, pracy w heterogenicznych zespołach klasowych, podejścia zwanego uniwersalnym projektowaniem w edukacji (UDL).


dr Jolanta Wasilewska – koordynator ds. edukacji włączającej 

Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych. Jest nauczycielem dyplomowanym, przez wiele lat aktywnym zawodowo w szkole. Od 2 lat współpracuje z PCUD w Rzeszowie. Obecnie pracuje na stanowisku związanym z kontrolą przestrzegania przez szkołę przepisów prawa oświatowego.


 

Prof. Bronisław Rocławski - językoznawca, logopeda

Profesor Bronisław Rocławski, językoznawca, logopeda, jest twórcą programu nauki czytania i pisania w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a sukces w nauce czytania i pisania – zdaniem B. Rocławskiego -zależy od autentycznego zainteresowania samego dziecka otaczającym go światem, właściwej zachęty ze strony nauczyciela oraz dostosowaniu zadań do indywidualnych możliwości dzieci. Prof. uważa, że podstawą dobrej edukacji jest poznanie każdego z wychowanków.Edyta Świderska - Dyrektor ds. Projektów w Instytucie ADN i Akademii Biznesu MDDP. 

Z wykształcenia Prawnik. Od 2007 r. zajmuje się realizacją projektów unijnych. Zarządza zespołem projektowym, który z powodzeniem prowadzi powierzone projekty. Dotychczas zrealizowała kilkadziesiąt projektów unijnych, których Zamawiającymi były Instytucje rządowe i samorządowe, tj. Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Urzędy Marszałkowskie.


dr Agnieszka Szpak - Prorektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

 Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji specjalnej z pedagogiką wspierającą. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresie pedagogiki uzyskała w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W swojej aktywności naukowej, obejmującej publikacje i udział w konferencjach, koncentruje się na problematyce rozwijania kreatywności, ujawniania i wpierania zdolności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz dążeniu do realizacji idei inkluzji społecznej i oświatowej. Ze względu na sprawowaną funkcję prorektora UNS, jej zainteresowania dotyczą także szeroko pojętej sfery szkolnictwa wyższego: regulacji prawnych, programowania kształcenia, wdrażania rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych, również w kontekście wspomagania procesu kształcenia metodami i technikami kształcenia na odległość. W Uczelni Nauk Społecznych prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki zdolności, pedagogiki specjalnej oraz seminarium licencjackie i magisterskie. Prywatnie miłośniczka muzyki, gór i wycieczek rowerowych.

  

dr Piotr Domżał – Kanclerz Uczelni Nauk społecznych w Łodzi

Z obszarem szkolnictwa wyższego związany od 2002 r. Absolwent studiów wyższych na kierunkach resocjalizacja oraz zdrowie publiczne (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). Studia doktoranckie z dziedziny nauk społecznych (praca socjalna). Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu menadżerskiego tj. Executive Master of Business Administration. Funkcję kanclerza w Uczelni Nauk Społecznych sprawuje nieprzerwanie od 2014 r.