REGULAMIN KONKURSU „Dzień Pizzy”

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

 • Organizatorem Konkursu Dzień Pizzy” (dalej „Konkurs”) jest Podkarpackie Centrum
 • Usług Dydaktycznych ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów, REGON: 181141912 (dalej
 • Organizator”)
 • Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 • Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.pcud.edu.pl/dzienpizzy
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.


§ 2

Czas trwania konkursu

 • Konkurs rozpoczyna się w dniu 9.02.2022 r. o godzinie 10:00 i kończy dnia 10.02.2022 r. o godzinie 14:00.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12.02.2022 r. o godzinie 15:00.
 • W przypadku braku odpowiedzi czas trwania konkursu zostanie wydłużony do dnia 14.02.2022 do godziny 14:00.


§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 

§ 4

Warunki wzięcia udziału w konkursie

 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnaście lat.
 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 • W Konkursie mogą brać udział osoby tylko posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 • Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora. 
 • Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Zaakceptowanie regulaminu jest dobrowolne, jednakże jego brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 • Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem spełnienia warunków regulaminu, w szczególności §4 pkt.1 i 3.

§ 5

Zasady i Przebieg konkursu

 • Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na profilu: Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie w komentarzu do postu konkursowego, odpowiedzi dotyczącej rozwinięcia skrótu P.I.Z.Z.A.
 • Praca konkursowa nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, zwrotów uznawanych za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.
 • Jeden Użytkownik może dodać maksymalnie jedną odpowiedź. Każda kolejna nie będzie brana pod uwagę przez organizatorów konkursu.
 • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi związane z tematyką konkursu.
 • Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając pracę konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy konkursowej. Uczestnik zgłaszając odpowiedź do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej przez Organizatora na fanpage  Podkacparkiego Centrum Usług Dydaktycznych, pod adresem: https://www.facebook.com/pcud.rzeszow
 • Komisja Konkursowa, wyłoni zwycięzcę, który zostanie wyróżniony Nagrodą. Nagrodzona zostanie najciekawsza odpowiedź w ocenie Komisji Konkursowej. 
 • Ocenie podlegają jedynie Prace konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 • Post informujący o wynikach konkursu zostanie opublikowany na profilu Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych maksymalnie w dniu 14.02.2022 o godzinie 14:00, a Zwycięzca (Uczestnik wytypowany przez Komisję Konkursową) za pośrednictwem portalu Facebook, otrzyma prywatną wiadomość o wygranej w Konkursie.
 • Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczna z powiadomieniem Uczestników o wynikach Konkursu, w tym Zwycięzcy.


§ 6

Nagrody

 • Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci vouchera na pizzę w restauracji NOBO o wartości 70 zł.
 • Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w formie wiadomości prywatnej.
 • Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

 

§ 7

Prawa i obowiązki Organizatora

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
 • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
 • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 • W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.
 •  

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Uczestników będzie Organizator.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, jednakże ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku Zwycięzcy również do otrzymania Nagrody.

Uczestnikowi przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Dane osobowe Uczestników nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje przekazane przez niego za pośrednictwem strony www.facebook.com zostają automatycznie udostępnione serwisowi Facebook.


§ 9

Reklamacje

 • Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pcud.edu.pl lub pisemnie na adres ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów.
 • Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 • Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

§ 10

Postanowienia końcowe

 • Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie ani rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 • Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem w prywatnej wiadomości na fanpage’u Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych.
 • W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.
 • Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 • W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny