Kurs okresowy dla służb BHP – on line


Terminy: 6-7 czerwiec; 12-13 czerwiec, 14 czerwiec egzamin online

Cena: 350 zł


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.


Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie jest organizowane w formie samokształcenia kierowanego i semiarium, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymają materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).Ramowy program szkoleniaLp.

Temat szkolenia*)

Liczba godzin**)

1

2

3

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

5

2

Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

2

3

Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu
materiałów

5

4

Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

4

5

Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
- urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
- urządzenia zabezpieczające,
- środki ochrony indywidualnej

2

6

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)

4 (w tym 2 ćwiczeń)

7

Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka

2

8

Nowoczesne metody pracy służby bhp

2

9

Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3 (w tym 2 ćwiczeń)

10

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1

11

Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

2


Razem:

minimum 32 (w tym 4 ćwiczeń)

*) Szczegółowy program szkolenia powinien uwzględniać przepisy dotyczące przemysłu    (działalności), z którego wywodzą się uczestnicy szkolenia.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Galeria