Zapisy online

Aplikacja na studia, szkolenia i konferencje jest możliwa zarówno online, poprzez formularz internetowy jak i telefonicznie lub osobiście:

Rzeszów - siedziba główna

Adres: ul. Rymanowska 15a, 35-083 Rzeszów
17 740 21 31
+48 696 429 796, +48 696 429 799

Częstochowa - filia

Adres: ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa
+48 884 215 073

Zapisz się online

Praktyki

Praktyki na poszczególnych studiach podyplomowych są integralną częścią procesu kształcenia. Każdy słuchacz podlega obowiązkowi zaliczenia praktyki w odpowiedniej ilości godzin. Zasady ich realizacji określone zostały poniżej:

Praktyka powinna odbywać się w trakcie trwania semestrów, ale nie może kolidować z udziałem w zajęciach dydaktycznych. Na podstawie specjalnego wniosku słuchacz moze starać się o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk zawodowych.

KOSZTY DOTYCZĄCE REALIZOWANEJ PRAKTYKI:
Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych nie ponosi żadnych zobowiązań finansowych wobec zakładu pracy, opiekuna oraz słuchacza w związku z praktyką. Ewentualne dodatkowe koszty związane z jej realizacją (np. koszty badań lekarskich wymaganych przez pracodawcę, koszty dojazdu) ponosi słuchacz.

OPIEKUN PRAKTYKI:
W placówkach, gdzie realizowana jest praktyka, słuchacz podlega opiekunowi praktyk, który na zakończenie wystawia opinię o słuchaczu. Opiekunem praktyk, może zostać osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Po zakończeniu praktyk Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zobowiązuje się do wystawienia dokumentu dla opiekuna praktyk w formie podziękowania za jego wkład pracy oraz zaangażowanie w przekazywanie specjalistycznej wiedzy.

MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK:
Student może samodzielnie wybrać placówkę, w której będzie chciał realizować praktykę. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych poprzez podpisanie umów o współpracę z wieloma plaćówkami daje możliwość odbycia jej własnie w tych placówkach.

DOKUMENTY:
Dokumenty słuchacz otrzymuje w pakiecie startowym lub ma możliwosć pobrania ich w panelu słuchacza. Znajdą tam również Państwo program praktyk oraz wskazówki jak wypełniać poszczególne dokumenty.

Praktyki i zajęcia realizujemy w ramach współpracy z:

Wytyczne dotyczące ogólnego wyglądu prac zaliczeniowych:

Opracowane wytyczne mają na celu ułatwienie słuchaczom oraz nam gromadzenie prac zaliczeniowych z danych przedmiotów. Przesyłanie prac odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami wykładowcy. Prosimy, aby każda praca pisemna spełaniała poniższe wymogi

Wzór strony tytułowej prac zaliczeniowych

Pobierz plik:


Zalecenia edytorskie:

  • czcionka 12 pkt Times New Roman, w przypisach 10 pkt,
  • interlinia 1,5 pkt
  • tekst wyjustowany – wyrównany z obu stron,
  • nowy akapit wcięcie 1,25 pkt,
  • numeracja stron ciągła w całej pracy,
  • strona tytułowa nienumerowana,
  • praca zaliczeniowa – forma PAPIEROWA

Panel słuchacza

Panel słuchacza dostępny jest po zalogowaniu polegającym na podaniu odpowiedniego hasła, które otrzymają Państwo na pierwszych zajęciach.

Logowanie na odpowiedni kierunek odbywa się automatycznie na podstawie hasła. Aby zalogować się do panelu innego kierunku należy się wylogować i wpisać inne, odpowiednie hasło.