Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

460 godzin, III semestry

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3 800 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu Doradcy zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Studia podyplomowe przygotowujące do prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole

Studia Podyplomowe doradztwo zawodowe w szkole, przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby powadzić w placówkach oświatowych zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów. Przekazywana wiedza, umiejętności i kształtowane kompetencje podczas procesu kształcenia pozwalają studentom przygotować się w pełni do realizacji założeń merytorycznych i metodycznych do realizacji tego przedmiotu w szkle.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym pragnących podnieść kwalifikacje do prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów humanistycznych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do pracy w charakterze doradcy zawodowego. W roku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji zadań określonych prawem.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 60 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Treści programowe zawierają między innymi następujące przedmioty:

 • Teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Zawodoznawstwo
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe – podstawy prawne
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w UE
 • Psychologia podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Współczesny rynek pracy – prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku usług edukacyjnych i rynku pracy
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego – kierowanie rozwojem
 • Diagnoza kompetencji - rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
 • Planowanie kariery - Indywidualny Plan Działania
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań w obszarze doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej grupowej
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w doradztwie edukacyjno-zawodowym
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego oraz e-doradztwo
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Praktyka

Praktyki na stadiach podyplomowych Doradztwo zawodowe realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej. 


 Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 


 Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe.

Studia Podyplomowe – specjalność Doradztwo zawodowe w szkole przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby powadzić w placówkach oświatowych zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów. Przygotowanie merytoryczne związane jest z kształceniem niezbędnym do realizacji treści programowych zawartych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Doradztwo zawodowe w szkole uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w Szkole podstawowej
 • Liceum i technikum
 • w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych