Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe do nauczania przedmiotów

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Marzec 2023

Czas trwania:

440 godzin, III semestry

Praktyki:

60

Cena:

3 500 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa to studia dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów o bezpieczeństwie posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa, jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów z zakresu bezpieczeństwa legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. W toku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

Program obejmuje 390 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin.

Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • System obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Powszechna samoobrona i obrona cywilna
 • Zagrożenia czasu wojny i pokoju.
 • Psychologiczne podstawy działania w stanach nadzwyczajnych
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń na skutek użycia broni chemicznej
 • System reagowania w przypadku wypadków masowych i katastrof
 • Projektowanie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa. Ewakuacja z miejsc publicznych
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju i międzynarodowe prawo humanitarne
 • Profilaktyka zagrożeń dla dzieci i dorosłych. Umiejętność reagowania na stany zagrożenia
 • Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Technologia informacyjna w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc medyczna. Edukacja zdrowotna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Praktyka z edukacji dla bezpieczeństwa

Praktyki na stadiach podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.

 Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.

 
 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy

Studia podyplomowe – specjalność Edukacja dla bezpieczeństwa przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów o bezpieczeństwie posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Edukacja dla bezpieczeństwa uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

w klasie VIII szkoły podstawowej

Liceum i technikum

w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach branżowych

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia