Historia
Studia podyplomowe do nauczania przedmiotów

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Czas trwania:

III semestry

Praktyki:

60 h

Cena:

3 900 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu: Historia

Studia podyplomowe: Historia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania historii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje treści niezbędne do realizacji efektów kształcenia zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotu.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania przedmiotu Historia z WOS

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów humanistycznych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do nauczania przedmiotu Historia

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu historia. W toku studiów słuchacz zostaje wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

W toku studiów realizowane są zagadnienie obejmujące między innymi:

 • Poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego
 • Kształtowanie więzi z ojczyzną
 • Rozwijanie wyobraźni historycznej
 • Chronologia historyczna i interpretacja wydarzeń historycznych
 • Tworzenie narracji historycznej

Praktyki na stadiach podyplomowych edukacja dla bezpieczeństwa realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.

Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 



Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa realizację praktyk.

Studia podyplomowe – specjalność Historia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania historii oraz WOS jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje treści niezbędne do realizacji efektów kształcenia zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotu.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Historia z WOS uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

w liceach, technikach i szkołach branżowych

 • w klasach VIII i III klasach gimnazjum
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • w klasach I‒III techników

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia