Wychowanie do życia w rodzinie
Studia podyplomowe do nauczania przedmiotów

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Marzec 2023

Czas trwania:

400 godzin, III semestry

Praktyki:

60 h

Cena:

3 900 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinieprzeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje treści niezbędne do realizacji efektów kształcenia zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotu.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W toku studiów słuchacz zyskuje umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji podstawy programowej.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

Program obejmuje 340 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 60 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Socjologia rodziny
 • Psychologia rodziny
 • Etyczne i prawne aspekty życia rodzinnego
 • Okres adolescencji jako etap w rozwoju człowieka - wyzwania, zagrożenia, profilaktyka
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • Świat wartości - wprowadzenie do aksjologii
 • Seksualność człowieka
 • Płciowość i płodność człowieka
 • Wybrane aspekty zdrowia prokreacyjnego
 • Postawy jednostki w grupie
 • Dydaktyka przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
 • Podstawa programowa a program nauczania - dobór i ocena materiału nauczania
 • Diagnoza kompetencji - rola kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej
 • Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja procesu kształcenia i wychowania w obszarze wychowania do życia w rodzinie
 • Metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
 • Nowoczesne metody pracy dydaktycznej
 • Warsztat pracy nauczyciela przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
 • Praktyka

Praktyki na stadiach podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.

Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.

 
 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy

Studia Podyplomowe realizowane przez PCUD przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcieliby prowadzić w szkole przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie. Studia podyplomowe – kwalifikacyjne merytorycznie przygotowują do prowadzenia przedmiotu w placówkach oświatowych. Program zawiera efekty kształcenia niezbędne do realizacji zadań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz odrębnych rozporządzeń.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Wychowanie do życia w rodzinie uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w klasach V i VI szkół podstawowych,
 • w gimnazjach,
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • liceach ogólnokształcących,
 • w klasach I‒III techników

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych