Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
studia podyplomowe dla biznesu i organizacji

Rozpoczęcie:

Czas trwania:

2 semestry 200 godzin

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3 500 zł

Opis kierunku

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi postawowe informacje

Zasoby ludzkie, inaczej zwane kapitałem ludzkim w organizacji to kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej i gwarancja rozwoju firmy. Rekrutacja odpowiednich pracowników, proces wdrażania ich w struktury i stanowiska pracy, a następnie motywowanie i budowanie ścieżek kariery, to podstawowe obszary działań HR. Równie ważne jest zbudowanie zdrowej organizacji opartej na zaufaniu i efektywnej komunikacji.  Oferowane studia podyplomowe realizowane przez praktyków, gwarantują poszerzenie wiedzy i zdobycie konkretnych umiejętności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Miękki i twardy HR dla menedżerów i pracowników Działów Personalnych.

Odbiorcy

Studia adresowane są zarówno do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i organizacjach, m.in.: menedżerów, właścicieli firm, pracowników działów personalnych, jak i doradców personalnych, psychologów pracy oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania personelem. Do osób, które są zainteresowane tematyką: motywowania pracowników, systemów ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji personelu, szkoleń pracowniczych oraz planowania ścieżek karier.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania ludźmi, sposobu rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji, organizowania profesjonalnych szkoleń pracowniczych, utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach

 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów

 • Uregulowanie płatności

 • Obrona pracy dyplomowej

 1. Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa

 2. Role w zespole wg Belbina

 3. Informacja zwrotna jako sposób przepływu informacji i element motywacji

 4. Rekrutacja i Selekcja – jak budować zespoły zadaniowe

 5. Zarządzanie zmianą – elementy personalne

 6. Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing

 7. Prawne aspekty zarządzania personelem

 8. Systemy podnoszenia kompetencji pracowniczych

 9. Współczesny menedżer organizacji – lider

 10. Etykieta w biznesie

 11. Systemy motywacyjne i systemy ocen

 12. Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi

 13. Umiejętność prezentacji

 14. Gra decyzyjna

Studia podyplomowe ZZL przygotowują do wykonywania zawodu pracownika działów personalnych i menedżerów w organizacjach. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z nowoczesnymi standardami w tym zakresie.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • działach personalnych
 • jako menadżer różnych szczebli zarządzania w organizacjach
 • jako liderzy zespołów projektowych

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,

 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia