Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego na dyplomowanego
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

Webinarium dotyczące ścieżki awansu zawodowego dla nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 2019/2020 nastąpiły kolejne zmiany dotyczące zasad awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny ich pracy. Właściwe przeprowadzenie procesu awansu zawodowego wymaga od nauczyciela i opiekuna odpowiedniego przygotowania. Praktyczne odniesienie się do obowiązujących przepisów prawa musi mieć swoje odzwierciedlenie do konkretnych sytuacji szkolnych. Dlatego też szkolenie koncentruje się na istotnych problemach związanych z procedurą awansu na poszczególne stopnie zawodowe. Szkolenie w przejrzysty sposób przedstawia zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2019 poz. 1650 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły 23 sierpnia 2019 r.

Tematyka webinarium dotyczy procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nowelizacja Karty nauczyciela i nowe rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli spowodowały, że nauczyciele, którzy rozpoczynali staż na stopień nauczyciela dyplomowanego przed wejściem w życie tych przepisów, mają obawy, czy właściwie przebiega i pozytywnie zakończy się ich procedura awansowa. Dzięki zdobytej podczas webinarium wiedzy nauczyciele poprawnie opracują sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, przygotują wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentację dołączaną do wniosku. Będą wiedzieli, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby zakończyła się uzyskaniem akceptacji komisji powołanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w rezultacie – uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

Cele Webinarium:

  • Poznanie przepisów  prawa regulujących procedurę awansu zawodowego.
  • Przedstawienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  • Nabycie umiejętności opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
  • Poznanie sposobu przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i dołączanej do niego dokumentacji.
  • Zapoznanie z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.

Adresaci

  • nauczyciele i pedagodzy rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
  • dyrektorzy placówek oświatowych

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

  • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
  • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.