Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych – I etap edukacyjny
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  nauczyciel ma obowiązek dostosowywania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia m.in.:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

Doskonale wiemy, że tylko zintegrowane działania wszystkich: rodziców, nauczycieli  oraz socjalistów umożliwią objęcie dziecka holistyczną pomocą, która przyniesie oczekiwane, pozytywne rezultaty. Jednak, aby tak się stało każdy z osobna musi wiedzieć, co ma robić, jakie zasady wprowadzać i czym się kierować. Podczas webinarium przedstawione zostaną dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości uczniów, realizowane - z podziałem na poszczególne edukacje - na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny). Zaprezentowany zostanie zakres trudności wraz z symptomami zaburzeń i deficytów rozwojowych. Dodatkowo omówione będą sposoby dostosowania, kompensowania oraz łagodzenia trudności wynikających z zaburzeń:

 • percepcji wzrokowej, ruchowej, słuchowej
 • poziomu funkcjonowania procesów poznawczych (uwaga, pamięć, myślenie)
 • emocjonalno-motywacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych – I etap edukacyjny

Cele:

Teoretyczne:

 • zapoznanie z symptomami zaburzeń i deficytów rozwojowych w okresie wczesnoszkolnym

Utylitarne (praktyczne):

 • poznanie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów realizowanych w ramach poszczególnych edukacji
 • poznanie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów z uwzględnieniem procesów poznawczych
 • poznanie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów z uwzględnieniem procesów emocjonalno – motywacyjnych

Adresaci

 • Terapeuci
 • Nauczyciele
 • Pedagodzy
 • Rodzice/ opiekunowie
 • Osoby zainteresowane

Prowadzący

mgr Małgorzata Stopa - Wołowiec

pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta pedagogiczny; diagnosta i terapeuta w zakresie autyzmu oraz integracji sensorycznej; terapeuta ręki; terapeuta metody Svietlany Masgutowej w części ustno - twarzowej; ciągle podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Od 14 lat pracuje w szkole jako pedagog - terapeuta. Jest przewodniczącą zespołu wychowawczego oraz zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.