Jak pomóc dziecku niedosłyszącemu i niedowidzącemu?

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
05 gru 2019
Miejsce szkolenia: (nie ustalono) Czas trwania: 9.00 - 13.00
Miejsce

Miejsce: Hotel RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44

Cel konferencji

Celem bezpłatnej konferencji jest przedstawienie aktualnych problemów i ich rozwiązań związanych z uczestniczeniem dziecka niedosłyszącego lub niedowidzącego w systemie szkoły ogólnodostępnej. Coraz częściej w szkołach ogólnodostępnych uczęszczają dzieci z zaburzeniem słuchu lub wzroku. Szkoła musi być odpowiednio dostosowana nie tylko ze względu na wyposażenie, czy materiały dydaktyczne. Istotna jest tu również rola pedagoga szkolnego, nauczycieli przedmiotowych oraz przede wszystkim nauczycieli wspomagających i wspierających, którzy na co dzień pomagają dzieciom niedowidzącym lub niedosłyszącym prawidłowo funkcjonować w grupie klasowej i rówieśniczej.

Adresaci

Konferencja adresowana jest do:

  • surdopedagogów i tyflopedagogów
  • nauczycieli
  • pedagogów i psychologów
  • pomocy nauczyciela
  • innych osób zainteresowanych tematyką konferencji

Program

8:30–9:00

Rejestracja

9:00–9:10

Otwarcie konferencji
dr Artur Woźny – Dyrektor Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych


CZĘŚĆ I

Zespół Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" oraz Altix Sp. z o. o

9:15–9:45

Wystąpienia

 

Pomoce dydaktyczne w pracy z uczniem z niepełnosprawnością wzroku 
mgr Agnieszka Nawrocka, nauczyciel Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących

9:45–10:15

Przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością wzroku do nauki szkolnej
mgr Dorota Dziaduła, nauczyciel Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących

10:15–10:30

Uczeń z dysfunkcją wzroku – technologia w służbie edukacji.
 Prezentacja sprzętu pomocnego niewidomym i słabowidzącym uczniom
Jakub Nowak – Altix Sp. z o. o

10:30–10:45

Przyjazne otoczenie ucznia z dysfunkcją wzroku wsparciem w nauczaniu – dostosowanie klasy i szkoły do potrzeb uczniów z dysfunkcją wzroku
Jakub Nowak –  Altix Sp. z o. o

10:45–11:00

Przerwa kawowa


CZĘŚĆ II

Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych

11:00–11:30

Wystąpienia

Od diagnozy, przez terapię i edukację w kierunku wyrównywania szans 
 mgr Beata Domańska - Dyrektor ZSS

11:30–12:00

Uczeń niesłyszący wobec wyzwań współczesnej edukacji
mgr Barbara Bobro

12:00–12:30

Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych

12:30–13.00

Zakończenie / Rozdanie zaświadczeń z konferencji