Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) - Praktyczne podejście
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
75 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 90 minut
Webinarium

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) to podstawowy dokument, który reguluje funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w placówce oświatowej. Podkreślić należy, iż IPET regulowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578 z późn. zm.)

IPET przygotowuje zespół pracowników placówki oświatowej przy współudziale rodziców dziecka z orzeczeniem. Ważne jest to, że podstawą dokumentu są informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistyczna ocena ucznia.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany dalej „programem”, określa:

 • Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
 • Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym

Kształcenie specjalne to bardzo ważny obszar w działalności placówki oświatowej. Dobrze określone zasady kształcenia specjalnego w placówce, czyli tak naprawdę prawidłowo zorganizowane wsparcie edukacyjne i terapeutyczne  dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego warunkuje jego poziom funkcjonowania oraz rozwój w szkole czy przedszkolu.  Coraz częściej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych  uczą się dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności- czy to z zaburzeniem ze spektrum, niepełnosprawnością intelektualną czy niepełnosprawnością sprzężoną. Fundamentem poprawnie określonego i realizowanego kształcenia specjalnego jest Indywidualny  Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który powinien stanowić konkretną „instrukcję” do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dobrze skonstruowany IPET- jego cele edukacyjne i terapeutyczne dla konkretnego ucznia  warunkują i wyznaczają kierunek edukacji i rewalidacji. Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła czy przedszkole organizuje kształcenie specjalne. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zatrudnia również dodatkową osobę, która będzie wspierała proces kształcenia specjalnego (do jej zadań często właśnie należy współpraca z innymi nauczycielami i np. konstrukcja IPET )

 • Jakie obszary powinny znaleźć się w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym?
 • Kto go konstruuje?
 • Jaki jest wzór IPET?
 • W jakim czasie jesteśmy zobowiązani go przygotować?

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź w webinarium dotyczącym IPET. Nie będzie to tylko czysta teoria- chociaż ta też jest potrzebna i na pewno się pojawi, ale przede wszystkim przeanalizujemy praktycznie podejście do konstrukcji tego najważniejszego dokumentu dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  specjalnego. 

Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) - Praktyczne podejście

Celem webinarium jest zapoznanie nauczycieli, dyrektorów, rodziców dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Zakładane efekty kształcenia po szkoleniu:

 • Zapoznanie z podstawą prawną niezbędną przy konstruowaniu IPET 
 • Przedstawienie obszarów, które powinny być określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym
 • Praktyczne podejście do konstrukcji Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego
 • Zdobycie umiejętności określenia i opisania najważniejszych obszarów IPET, z podziałem na cele edukacyjne i terapeutyczne
 • Określenie znaczenia IPET , jako najważniejszego dokumentu w procesie edukacji i terapii ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Nauczyciele i pedagodzy specjalni
 • Pomoce nauczyciela
 • Psycholodzy i terapeuci
 • Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Osoby zainteresowane tematyką zachowań trudnych

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała-Litwin - Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w niepublicznej specjalnej szkole podstawowej, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem organizowany przez PSTB , Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii, Pyramid Approach - Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigna) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 75 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 100 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.