Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
190 zł
Forma hybrydowa
14 kwi 2023
16:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 14-16.04.2023 r. (10 godz. dydaktycznych)
Opis

Osoby zarządzające danym turnusem kolonii lub półkolonii powinny posiadać kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadania kierownika półkolonii i kolonii to:

 • kierowanie wypoczynkiem,
 • opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji,
 • ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku,
 • kontrola wykonywania obowiązków,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku,
 • nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku,
 • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku,
 • przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych,
 • udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,
 • nadzór nad realizacją programu,
 • podział uczestników wypoczynku na grupy.

Adresaci

Wszystkie osoby posiadające:

 • wykształcenie min. średnie,
 • ukończone 18 lat,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo- -wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

Program

 1. Planowanie pracy wychowawczej
 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży: 
  • podział na grupy
  • wybór samorządu
  • rada kolonii – obozu
  • rozkład dnia
  • rada wychowawców
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy w zakresie:
  • zdrowia i higieny
  • przejazdu na miejsce wypoczynku
  • trwania wypoczynku
  • przeciwpożarowym
  • korzystania z obszarów wodnych
  • poruszania się po drogach
  • wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
  • norm żywienia
  • zasad obsługi urządzeń elektrycznych
  • zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
  • pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)  
 4.  Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 
 5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)