Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży
Szkolenie specjalistyczne

Cena
Forma
Termin
Status
390 zł
Forma hybrydowa
12 kwi 2023
17:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 12-16.04.2023 r. (36 godz. dydaktycznych)
Opis

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi możliwości uczestnictwa w różnych formach wypoczynku, edukacji, czy rekreacji. Istnieją możliwości realizacji wypoczynku na półkoloniach i koloniach organizowanych przez różne jednostki poprzez odpowiednie zgłoszenie do Kuratorium Oświaty. Osoby, które chcą być wychowawcami na koloniach i półkoloniach musza przejść kurs na wychowawcę według Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (kurs ten nie jest konieczny dla nauczycieli, osób pracując z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorzy harcerstwa w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym, osoby, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu).

Wychowawca na kolonii lub półkolonii:

 • sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę,
 • zapewnia uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opiekę w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 • współdziała z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 • nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wypoczynku.

Adresaci

Wszystkie osoby posiadające:

 • wykształcenie min. średnie,
 • ukończone 18 lat.

Program

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
  • koordynacyjna rola władz oświatowych
  • obowiązujące przepisy
  • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
  • rada wychowawców
  • grupa jako zespół wychowawczy
  • organizacja i rozkład dnia
  • regulamin uczestnika wypoczynku
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
  • opracowanie planu wychowawczego grupy
  • dokumentacja wychowawcy
  • obowiązki wychowawcy grupy
  • metody i formy realizacji planów wychowawczych
 4. Ruch i rekreacja:
  • cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
  • metody nauki technik pływania
  • gry i zabawy ruchowe
  • gry zespołowe
  • sport, olimpiady sportowe, lekkoatletyka
  • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 5. Turystyka i krajoznawstwo:
  • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
  • organizacja wycieczek
  • organizacja biwaków
  • gry terenowe
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe:
  • cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych
  • organizacja zajęć kulturalno-oświatowych, z uwzględnieniem wartości historycznych i literackich
  • elementy kulturalne i wychowanie w rozkładzie dnia
  • prowadzenie kroniki
  • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
  • gry i zabawy świetlicowe
  • konkursy, wystawy, dyskusje
  • śpiew, muzyka, plastyka itp.
 7. Zajęcia praktyczno-techniczne:
  • cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
  • formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
  • prace dekoracyjne i zdobnicze
  • indywidualne zainteresowania uczestników
  • rozwój zainteresowań uczestników
 8. Prace społecznie użyteczne:
  • cele i zadania prac społecznie użytecznych
  • wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
  • prace w zakresie samoobsługi
  • prace na rzecz miejsca wypoczynku
  • prace na rzecz środowiska
 9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
  • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
  • pierwsza pomoc z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator)

Certyfikat

Na zakończenie kursu realizowany jest test w formie stacjonarnej, który potwierdza zdobytą wiedzę. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.