Nauczyciel prowadzący, a nauczyciel współorganizujący proces edukacji Jak podzielić obowiązki w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu? - EDYCJA II
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Kształcenie specjalne ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu to bardzo ważny obszar w placówce oświatowej. To w jaki sposób zostanie zorganizowany cały proces kształcenia znacząco wpłynie na funkcjonowanie ucznia na zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych w szkole/ przedszkolu. Aby proces ten przebiegał prawidłowo- oprócz zdefiniowania kierunku działań przez dyrektora placówki, znaczącą osobą w tym temacie jest nauczyciel- specjalista, który będzie potrafił na bieżąco dokonywać analizy potrzeb ucznia z zaburzeniem ze spektrum i wdrażać je w codzienne jego funkcjonowanie. Aby rola nauczyciela współorganizującego proces edukacji ucznia z zaburzeniem ze spektrum była spełniana na poziomie potrzeb ucznia, warto zapoznać się z odpowiednią podstawą prawną, z wymaganiami i oczekiwaniami wynikającymi z tego stanowiska. 

Dobre określenie roli nauczyciela współorganizującego proces edukacji ucznia z niepełnosprawnością pozwoli dobrze zorganizować wsparcie dla ucznia, jednocześnie pozwoli unikać błędów, które mogą wydawać się nieistotne, a znacząco wypływają na funkcjonowanie dziecka w placówce. Podczas spotkania słuchacz pozna podstawy prawne oraz wymagania dotyczące pracy nauczyciela współorganizującego. Dowie się w jaki sposób zorganizować swój warsztat pracy, aby miał sens i wpływał pozytywnie na funkcjonowanie dziecka- zarówno w placówce oświatowej jak i w środowisku rodzinnym. Zdobytą wiedzę będzie mógł wykorzystać do organizacji swojej pracy z uczniem z zaburzeniem ze spektrum, jak również wdrożyć poznane praktyki w system kształcenia specjalnego w swojej placówce.

Nauczyciel prowadzący, a nauczyciel współorganizujący proces edukacji Jak podzielić obowiązki w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu?

Teoretyczne:

 • zapoznanie z podstawą prawną
 • zapoznanie z zadaniami, które są stawiane przed nauczycielem współorganizującym

Poznawcze: 

 • Przedstawienie znaczenia roli osoby wspomagającej proces edukacji ucznia z zaburzeniem ze spektrum

Odpowiemy na pytania:

 1. Dlaczego rola nauczyciela współorganizującego jest taka ważna?
 2. Dlaczego nie może być to przypadkowa osoba?
 3. Jakie cechy charakteru powinna prezentować osoba, która chce wspomagać/ rewalidować ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu?

Adresaci

 • dyrektorzy szkół
 • nauczyciele wspomagający
 • nauczyciele wychowawcy
 • nauczyciele przedmiotowi
 • pedagodzy szkolni
 • psychologowie szkolni
 • terapeuci
 • rodzice
 • osoby zainteresowane tematem

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała- Litwin

Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego, trener TUS. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania , Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB-MAPP, Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigne) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl

Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.