studia magisterskie
pięcioletnie, jednolite

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia podyplomowe

Forma studiów:

niestacjonarne

Tytuł absolwenta:

magister

Czas trwania:

5 lat

Cena:

300 zł za miesiąc

Opis kierunku:

Jednolite studia magisterskie na Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna umożliwiają zdobycie kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną oraz kompetencje i umiejętności rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się, wykorzystywane w codziennej pracy nauczyciela w przedszkolu i nauczaniu dzieci w klasach I - III.  Ta wiedza, kompetencje i umiejętności potrzebne są do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka czy ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom lub opiekunom w wychowaniu dziecka. W toku studiów stwarzamy możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i psychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  Plan studiów obejmuje także - w obrębie specjalności, diagnozowanie i wspieranie rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program zbudowany jest na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych.

Specjalności

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodyką nauczania języka angielskiego;

Opis specjalności:  absolwenci tej specjalności otrzymują kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe kwalifikacje uprawniające do nauczania języka angielskiego na wymienionych poziomach edukacji.

Uwaga: absolwent musi zdać egzamin z języka angielskiego na poziomie: B2

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją przez sztukę i wychowanie muzyczne:

Opis specjalności: absolwenci tej specjalności otrzymują kwalifikacje  do pracy  jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe umiejętności prowadzenia zajęć w obrębie edukacji taneczno-rytmicznej,  artystycznej i teatralnej. 

 

Specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią

Opis kierunku: absolwent otrzymuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej (nauczanie zintegrowane w kl. I-III) oraz dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć logopedycznych na wymienionych poziomach edukacji.

Kwalifikacje i kariera

Proces kształcenia na Kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna kompleksowo przygotowuje studentów do zadań nauczyciela na tym etapie kształcenia. Obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazuje na współczesnych koncepcjach edukacyjnych. Obejmuje integrację treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych. Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

  • przedszkolach,

  • punktach i oddziałach przedszkolnych

  • w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),

  • w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami lub klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji włączającej.