Data: 21.07.2022 r.

Godzina: 18:00

Czas trwania: 120 minut 


Tematyka Webinaru ukierunkowana jest na kwestie dotyczące możliwości pozyskiwania refundacji i dofinansowań szkoleń oraz studiów podyplomowych, ze środków Funduszu Pracy oraz funduszy unijnych, przez nauczycieli i innych pracowników sektora oświaty. W szczególny sposób wyeksponowana zostanie rola Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako instrumentu wsparcia pracodawcy i jego pracowników w zakresie kształcenia ustawicznego. Uszczegółowione aspekty podejmowanego zagadnienia odnosić się będą do regulacji prawnych dotyczących kształcenia ustawicznego w ramach KFS, możliwości pozyskania wsparcia przez pracodawców i procedur związanych z ubieganiem się o środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, w szczególności pracowników sektora oświaty. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki jak starać się o dofinansowanie z KFS. W webinarium przedstawione zostaną również kwestie dotyczące możliwości podnoszenia kwalifikacji przez osoby bezrobotne, przez szkolenia indywidualne, grupowe oraz bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, a także formy pozyskiwania dofinansowań na kształcenie z funduszy unijnych. Proponowana tematyka jest niezwykle istotna w kontekście współczesnych idei budowania społeczeństwa wiedzy i całożyciowej edukacji, w które wpisuje się postulat doskonalenie kompetencji kadry odpowiedzialnej za edukację. Zdobyta przez uczestników wiedza może przyczynić się do zwiększenia kompetencji w zakresie pozyskiwania środków przeznaczonych na kształcenie pracodawców i ich pracowników, a w efekcie posłużyć optymalizacji ich sytuacji na rynku pracy.