Edukacja włączająca – szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty woj. podkarpackiego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-1005/21-00. Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

♦ Cel i efekty projektu

Do końca października 2023 roku minimum 1820 osób (w tym 1547 kobiet i 273 mężczyzn) spośród 2022 objętych wsparciem przedstawicieli kadr systemu oświaty zaangażowanych w realizację edukacji włączającej na różnych poziomach systemu oświaty (PDN, przedszkole, szkoła, JST, KO), z obszarów woj. podkarpackiego podniesie wiedzę w zakresie edukacji włączającej.

♦ Okres realizacji projektu

01 września 2021 – 31 października 2023

♦ Obszar realizacji projektu

województwo podkarpackie

♦ Grupa docelowa dla projektu

 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia,
 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratoriów oświaty.

UWAGA!
Z udziału w Projekcie wyłączone są osoby, które wzięły udział szkoleniach w ramach projektów pn.:

 • Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przestrzeń dostępnej szkoły
 • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

♦ Szkolenia i doradztwo
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej prowadzone w oparciu o programy przygotowane na bazie modeli uwzględniających specyfikę i potrzeby grupy docelowej przygotowanych przez ORE.


Model szkolenia i doradztwa dla pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli
⦁ Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się.
⦁ Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
⦁ Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp.; zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z innymi pracownikami przedszkoli, szkół i placówek oraz rodzicami.
⦁ Współpraca nauczycieli i specjalistów z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
⦁ Rozwój kadr pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN)
• Metodyka identyfikowania potrzeb szkoleniowych i doradczych nauczycieli.
• Projektowanie wsparcia szkoleniowo-doradczego z uwzględnieniem metodyki blended-learning.
• Ewaluacja działań szkoleniowo-doradczych.
• Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia. Metodyka wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w tym obszarze.
• Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi:
→ moduł wspólny (ogólny) uwzględniający zasady UDL (universal design for learning);
→ moduł szczegółowy (np. na lekcjach matematyki, języków obcych, w klasach I-III, itp. zróżnicowanie przedmiotowe oraz ze względu na etap edukacji).
• Współpraca PDN z otoczeniem zewnętrznym – aspekty prawne, organizacyjne, dobre praktyki.
• Rozwój kadr PDN.

Model szkolenia i doradztwa dla pracowników kuratorium oświaty (KO) i jednostek samorządu terytorialnego (JST)
• Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich osób uczących się – tworzenie warunków w przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej: od identyfikacji zasobów do procesu wsparcia.
• Praca z klasą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi – tworzenie warunków oraz nadzór w tym zakresie nad szkołami i placówkami.
• Współpraca z nauczycielami i specjalistami przedszkola/szkoły/placówki oraz z poradniami psychologicznopedagogicznymi i innymi placówkami wspomagającymi działania szkół – tworzenie warunków do współpracy i zapewnianie wsparcia.
• Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i współpraca z organem prowadzącym jako element jakościowego rozwoju wsparcia dzieci i młodzieży.
• Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji i realizacji wsparcia dzieci i młodzieży w systemie oświaty oraz zadań nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego przedszkole/szkołę w tym obszarze. Wybrane akty prawa międzynarodowego.
• Działania środowiskowe na rzecz edukacji włączającej.
• Współpraca organu nadzoru pedagogicznego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspierania wdrażania edukacji włączającej na danym terenie (podsumowanie).

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestniczek/Uczestników!


Aktualny harmonogram szkoleń znajduje się na stronie projektu

♦ Wartość Projektu
3 361 831,01 PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 833 351,18 PLN

♦ Do pobrania
List polecający MEiN
Plakat informacyjny
Regulamin Projektu
Formularz zgłoszeniowy – wersja papierowa

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PROJEKTU!