PODKARPACKIE CENTRUM USŁUG DYDAKTYCZNYCH PROWADZI 

REKRUTACJĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW


Studia podyplomowe dla nauczycieli

Nowelizacja przepisów dot. studiów podyplomowych dla nauczycieli


Z dniem 1 października 2019 r. weszły w życie zmiany związane z organizacją studiów podyplomowych dla nauczycieli. Wprowadzone zmiany w znacznej mierze związane są z niemożliwością uzyskania kwalifikacji ze zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie podyplomowej. Od roku akademickiego 2019/2020 jedyną formą uzyskania kwalifikacji do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 są 5-letnie studia magisterskie. Uspokajamy Naszych absolwentów oraz słuchaczy, obecnie trwające studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nadają pełnię kwalifikacji, gdyż rozpoczęły się przed obowiązywaniem przepisów i zgodnie z nimi nabywa się pełne kwalifikacje. 

Zakres organizacji studiów podyplomowych według aktualnie obowiązujących przepisów odbywa od 1 października. Zmiany związane są głównie w zakresie organizacji studiów, a mianowicie główne zmiany związane są z tym, że:

 • Studia podyplomowe dla nauczycieli mają trwać minimum III semestry. Ustawodawca wskazuje, że semestry rozpoczynają się odpowiednio 1 października i 1 marca każdego roku. Dlatego też każde studia podyplomowe wg nowych przepisów trwać muszą pełne III semestry.
 • Zwiększeniu ulega liczba godzin dydaktycznych dla kierunków studiów podyplomowych.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych dostosowało wszystkie treści programowe studiów podyplomowych do aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)


Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej


Ustawodawca dostosował przepisy dotyczące kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej. Dlatego też osoby, które po 1 października ukończą jeden z kierunków studiów podyplomowych przypisanych do pedagogiki specjalnej będę mogły tytułować się jako pedagog specjalny w zakresie odpowiednim do zakresu kształcenia. Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie: 

 • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki)
 • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki)
 • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
 • edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacji włączającej
 • pedagogiki resocjalizacyjnej
 • logopedii
 • pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów. Dlatego też każda osoba może zostać pedagogiem specjalnym spełniając wymogi zawarte w rozporządzeniu:

 • legitymować się studiami wyższymi lub studiami pedagogicznymi
 • przygotowaniem pedagogicznym
 • ukończyć studia podyplomowe
 • legitymować się studiami wyższymi lub studiami pedagogicznymi


Moduł pedagogiki specjalnej


Realizacja modułu z pedagogiki specjalnej odbywa się tylko jeden raz podczas zdobywania kwalifikacji na kierunkach przypisanych do zagadnień z pedagogiki specjalnej. Dlatego też osoby dopiero co rozpoczynające przygodę z pedagogiką specjalną na pierwszym kierunku muszą ten moduł zaliczyć. Podczas kolejnych studiów podyplomowych moduł ten zostanie automatycznie zaliczony na podstawie uzyskanych kwalifikacji z poprzednich studiów podyplomowych. Osoby posiadające studia 5-letnie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz osoby posiadające studia podyplomowe i w treściach kształcenia posiadają elementy modułu pedagogiki specjalnej zostaną automatycznie zwolnione z realizacji modułu.

Sprawdź aktualną ofertę poszczególnych kierunków studiów podyplomowych i zdobądź pewne kwalifikacje


Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych prowadzi rekrutację na studia w zakresie pedagogiki i pedagogiki specjalnej:

Studia do nauczania drugiego przedmiotu: