Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

2 semestry

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3500 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe KOORDYNATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ mają charakter doskonalący - przygotowują do wykonywania zadań koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (ogólnodostępnych
i integracyjnych).


Studia podyplomowe KOORDYNATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ przygotowują do podjęcia zadań związanych z koordynowaniem organizacji wsparcia i terapii dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozwalają, dzięki zdobytej w ich trakcie wiedzy i praktycznym umiejętnościom, podnieść standard pomocy oferowanej dziecku w szkole, przyczyniając się do poprawy jego funkcjonowania oraz do rozwoju szkoły i budowania pozytywnego jej wizerunku w środowisku lokalnym. W trakcie nauki studenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej organizacji wsparcia oferowanego dziecku w oparciu o przepisy prawa oświatowego, z wykorzystaniem kompetencji miękkich przydatnych w pracy koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki właściwie dobranemu wsparciu możliwe będzie zlikwidowanie barier, utrudniających prawidłowy rozwój dziecka oraz wzrost efektywności kształcenia i wychowania.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy będą mogli wspierać dyrektora w organizacji pomocy dla wszystkich uczniów tego potrzebujących oraz pomocy dla nauczycieli i rodziców, by radzili sobie nawet z bardzo trudnymi sytuacjami.

Adresatami studiów są:

 • Nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych,
 • Pedagodzy
 • Psycholodzy

Cel studiów

Praktyczne, doskonalące studia podyplomowe, przygotowujące do podjęcia zadań koordynatora. Studia wyposażają absolwentów w zasób wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, diagnozowania potrzeb oraz organizacji wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów zdolnych.

 Absolwent doskonalących studiów podyplomowych: KOORDYNATOR POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną do pracy w:

 • przedszkolach i szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (ogólnodostępnych i integracyjnych)

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 60 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Zdanie egzaminu końcowego

Podstawa prawna

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami:

 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki