Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostepnej
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Prawo oświatowe gwarantuje uczniowi niepełnosprawnemu odpowiednie wsparcie w placówce oświatowej. To rodzice decydują, do jakiej szkoły będzie uczęszczało ich niepełnosprawne dziecko: czy do szkoły specjalnej, integracyjnej, a może ogólnodostępnej? Niezależnie od tego gdzie uczeń niepełnosprawny będzie realizował obowiązek szkolny, należy zapewnić mu jak najlepsze warunki rozwoju. Dla szkoły ogólnodostępnej to duże wyzwanie. Szkoła jest zobowiązana zapewnić: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne, integrację ze środowiskiem rówieśniczym i przygotować uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. Jak poradzić sobie z tymi licznymi zadaniami? Jak zorganizować kształcenie specjalne  w szkole ogólnodostępnej, aby było efektywne, aby uczeń osiągnął sukces i poprawę funkcjonowania w różnych sferach? Podczas webinarium uczestnicy poznają obowiązki szkoły w zakresie organizacji kształcenia specjalnego. Dowiedzą się, w jaki sposób opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Poznają prawa rodziców i dowiedzą się, w jakim zakresie należy ich wspierać. Otrzymają wiele cennych wskazówek służących właściwej organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostepnej

Cele: 

 • Poznanie regulacji prawnych dotyczących warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • Wskazanie różnicy między orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a orzeczeniem o niepełnosprawności
 • Zapoznanie z obowiązkami szkoły/ przedszkola w zakresie organizacji kształcenia specjalnego.
 • Określenie różnicy między zajęciami rewalidacyjnymi a zajęciami specjalistycznymi z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz czasu ich trwania
 • Poznanie struktury indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
 • Przedstawienie praktycznych porad, jak zaplanować i przeprowadzić spotkanie zespołu, mające na celu opracowanie IPET-u.
 • Poznanie praw rodziców i zakresu ich wsparcia
 • Wskazanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych

Adresaci

 • Nauczyciele
 • Wychowawcy
 • Pedagodzy
 • Specjaliści
 • Dyrektorzy szkół/przedszkoli

Prowadzący

mgr Małgorzata Nowińska- Zgurska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej i informatyki z 33-letnim stażem pracy, terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny, recenzent programów edukacyjnych, założycielka Klubu Nauczycieli Nowatorów, autorka licznych innowacji pedagogicznych. Od 2005 r. pracownik nadzoru pedagogicznego, edukator kierowniczej kadry oświatowej. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz wyższymi uczelniami, prowadząc zajęcia na kierunkach pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczy komisjom kwalifikacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeprowadza badania ewaluacyjne szkół i placówek oświatowych. Jest konsultantem Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli oraz członkiem Zespołu Pedeutologii przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.