Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) - wprowadzenie
Szkolenie dokształcające

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Kształcenie specjalne to bardzo ważny obszar w działalności placówki oświatowej. Dobrze określone zasady kształcenia specjalnego w placówce, czyli tak naprawdę prawidłowo zorganizowane wsparcie edukacyjne i terapeutyczne  dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego warunkuje jego poziom funkcjonowania oraz rozwój w szkole czy przedszkolu.  Coraz częściej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych  uczą się dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności- czy to z zaburzeniem ze spektrum, niepełnosprawnością intelektualną czy niepełnosprawnością sprzężoną. Fundamentem poprawnie określonego i realizowanego kształcenia specjalnego jest Indywidualny  Program Edukacyjno-Terapeutyczny, który powinien stanowić konkretną „instrukcję” do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dobrze skonstruowany IPET- jego cele edukacyjne i terapeutyczne dla konkretnego ucznia  warunkują i wyznaczają kierunek edukacji i rewalidacji. Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła czy przedszkole organizuje kształcenie specjalne. W zależności od rodzaju niepełnosprawności zatrudnia również dodatkową osobę, która będzie wspierała proces kształcenia specjalnego (do jej zadań często właśnie należy współpraca z innymi nauczycielami i np. konstrukcja IPET )

 • Jakie obszary powinny znaleźć się w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym?
 • Kto go konstruuje?
 • Czy istnieje wzór IPET?
 • W jakim czasie jesteśmy zobowiązani go przygotować?

Na te i wiele innych pytań znajdą Państwo odpowiedź w webinarium dotyczącym IPET.

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych- wprowadzenie

Cele:

 1. Zapoznanie z podstawą prawną niezbędną przy konstruowaniu IPET
 2. Przedstawienie obszarów, które powinny być określone w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym
 3. Praktyczne podejście do konstrukcji Indywidualnego Programu Edukacyjno –Terapeutycznego
 4. Zdobycie umiejętności określenia i opisania najważniejszych obszarów IPET, z podziałem na cele edukacyjne i terapeutyczne
 5. Określenie znaczenia IPET, jako najważniejszego dokumentu w procesie edukacji i terapii ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

Adresaci

 • Dyrektor
 • Nauczyciel wspomagający
 • Nauczyciel-  wychowawca
 • Pedagog odpowiedzialny za prawidłową realizację kształcenia specjalnego

Prowadzący

mgr Katarzyna Bukała- Litwin

Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego, trener TUS. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania , Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB-MAPP, Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigne) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.