Łagodzenie konfliktów w szkole i w domu

Cena
Forma
Termin
Status
50 zł
Szkolenie online
NAGRANIE
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut
Webinarium

Webinarium

Współczesny świat jest bardzo skonfliktowany. Jednak spory, nieporozumienia, niesnaski nie wybuchają tylko w odległych rejonach świata, ale  niestety rodzą się i eskalują w naszych środowiskach w zakładach pracy, szkołach, domach. Dlatego bardzo ważną kwestią jest możliwość ich łagodzenia i  rozwiązywania w taki sposób, by obie strony  były zadowolone, a przynajmniej nie odczuwały uczucia porażki w toku koncyliacji konfliktu np. w procesie mediacyjnym lub negocjacyjnym.

Środowisko szkolne niesie wiele czynników konfliktogennych. Pierwszym zagrożeniem jest konflikt pokoleń. W szkole niejednokrotnie, mimo chęci porozumienia, nie może do niego dojść między nauczycielem a uczniem – uczniem a nauczycielem. Niestety, może także nastąpić spór (zwłaszcza gdy dzieli ich duża różnica wieku) na płaszczyźnie nauczyciel-nauczyciel. W placówkach oświatowych dochodzi nierzadko do konfliktów  dyrekcja – pracownicy administracji, obsługi lub  między  dyrekcją a organem prowadzącym szkołę.

      Mediacja jest stosunkowo nowym, alternatywnym sposobem rozwiązywania konfliktów. Odbywa się za pośrednictwem bezstronnej i niezależnej osoby (niekoniecznie musi to być zawodowy mediator), która nie narzuca skonfliktowanym stronom swojej wizji rozwiązania sprzeczności, tylko poprzez moderowanie procesu rozmowy, dąży do rozwiązania jej w taki sposób, by wszystkie strony były zadowolone     i same doszły do konsensusu.

     Mediacje dają wiele korzyści, np. definitywnie rozwiązują konflikt, ale nie arbitralnie rozstrzygają go, co w sposób jednoznaczny wpływa na atmosferę w zespole klasowym, radzie pedagogicznej, zakładzie pracy. Jednak, by to nastąpiło, musi zostać spełniony  warunek dobrowolności i chęci porozumienia się. Wówczas wszystkie strony sporu mają sposobność wyartykułowania  swoich pragnień i potrzeb poprzez konstruktywną rozmowę. Mediacja pozwala zarazem spojrzeć na konflikt z perspektywy  drugiej osoby. To natomiast wydaje się być najważniejsze i umożliwia rozwiązanie antagonizmów w oparciu o szacunek dla  siebie  i drugiego człowieka.

    W  mediacji jeżeli zostanie ona dobrze przeprowadzona  najważniejszą sprawą jest to, że  nikt nie będzie czuł się przegranym, a korzyści wynikające z tego faktu będą wymierne dla wszystkich uczestników antagonizmu.

Każdy uczestnik webinarium zdobyte umiejętności będzie mógł wykorzystać podczas swojej pracy zawodowej. Ponadto dziedziną tą można zainteresować uczniów, w taki sposób, by w późniejszym okresie stali się  oni np. mediatorami rówieśniczymi i w ten sposób przyczyniali się do rozwiązywania sporów wśród swoich kolegów i koleżanek.  Uczestnik zajęć będzie mógł również zdobytą wiedzę wykorzystać w innej szkole i  placówce oświatowej, do której może zostać zaproszony, jako obiektywny i niezależny mediator. Zarazem poprzez zdobytą wiedzę zmienić się również może spojrzenie  na nieporozumienia zachodzące  między rodzicami a ich dorastającymi dziećmi.  W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że  niekiedy konflikty rozwiązywane są także za pomocą różnych technik negocjacyjnych, które również zostaną zasygnalizowane podczas szkolenia.

Adresaci

 • Adresaci
  • Rodzice,

  • nauczyciele,

  • organizatorzy wypoczynku,

  • wychowawcy kolonijni,

  • pracownicy ośrodków kultury.

Prowadzący

Piotr Duda – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy. Mediator specjalizujący się w sprawach: cywilnych, gospodarczych, nieletnich, rodzinnych. Od kilku lat wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie. Rekomendowany jako mediator cywilny i gospodarczy z listy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Rozwoju Synergia. Ukończył m.in. następujące kursy i szkolenia:

 -Szkoła Mediacji - kurs certyfikowany.

- Mediacje Cywilne i Gospodarcze.

- Mediacje i negocjacje w pracy z uczniami i rodzicami.

Certyfikat uczestnictwa

Po webinarium wszystkie osoby uczestniczące otrzymają link do ściągnięcia bezpłatnego certyfikatu do wydruku


Jest możliwość uzyskania CERTYFIKATU DEDYKOWANEGO wydrukowanego na kredowym papierze wraz z niezbędnym opieczętowaniem, z podpisami Dyrektora PCUD / Akademii Online dr hab. A. Woźny oraz prowadzącego i szczegółowym opisem webinarium. Koszt wydruku oraz wysyłki certyfikatu wynosi 25 zł. Prośby dotyczące wydruku certyfikatu prosimy kierować na webinarium@pcud.edu.pl


Po kliknięciu "ZAPISZ SIĘ" zarejestruj się i wybierz rodzaj certyfikat. Po dokonaniu "ZAPISZ SIĘ" prosimy o płatność na podany poniżej numer rachunku bankowego.

Nr rachunku: 25 9176 1022 0025 1965 3000 0010

W tytule przelewu dopisz temat Webinarium.

 • Webinarium z certyfikatem generowanym elektronicznie- 50 zł
 • Webinarium z certyfikatem dedykowanym- 75 zł

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUMOsoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.