Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

Cena
Forma
Termin
Status
390 zł
Szkolenie online
29 sty 2022
08:00
Rekrutacja otwarta
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting (online) Czas trwania:
Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

Termin: 29 - 30.01.2022  

Sobota:  9.00 - 16.30

Niedziela  9.00 - 16.30

Metoda należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Przygotowywana jest wersja MDS służąca uczeniu się języka angielskiego.

Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Prezentowane tu podejście metodyczne: uczenia się polisensorycznego, w działaniu i w zabawie sprzyja rozwojowi każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym o opóźnionym rozwoju mowy, mający wadą słuchu, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci „ryzyka dysleksji” oraz uczniowie z dysleksją w okresie nauczania wczesnoszkolnego.

Cele Kursu:

I Poznanie głównych założeń Metody Dobrego Startu
• Jakie są cele Metody Dobrego Startu?
• Dla kogo jest przeznaczona Metoda Dobrego Startu?
• Jak przebiegają zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu?
• Jakie są warianty Metody Dobrego Startu? • Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną, klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
• Dlaczego Metoda Dobrego Startu jest skuteczna?

II Poznanie materiałów przeznaczonych do pracy Metodą Dobrego Startu:
• „Piosenki do rysowania” – dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci starsze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• „Od wierszyka do rysunku” cz. 1. i 2. – dzieci 3-4-letnie, 5-letnie oraz dzieci starsze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• „Od piosenki do literki” cz. 1. i 2. – dzieci 6-7-letnie i dzieci starsze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• „Od wierszyka do literki” oraz „Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia” – dzieci 6-7-letnie i dzieci starsze ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

III Nabycie praktycznych umiejętności:
• prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym  i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu;
• samodzielnego projektowanie wzorów graficznych oraz dobierania lub układania do nich piosenek i wierszyków;
• wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów osiąganych przez dzieci.

Treści programowe:

• Teoretyczne wprowadzenie do Metody Dobrego Startu
• Ćwiczenia ruchowo-słuchowe przygotowujące do pracy Metodą Dobrego Startu.
• Przykładowe zajęcia praktyczne – wprowadzenie wzoru graficznego na podstawie odpowiedniej piosenki z publikacji „Piosenki do rysowania”.
• Przykładowe zajęcia praktyczne – wprowadzenie litery na podstawie odpowiedniej piosenki z publikacji „Od piosenki do literki”.
• Przykładowe zajęcia praktyczne – wprowadzenie litery na podstawie odpowiedniego wierszyka z publikacji „Od wierszyka do literki”.
• Prezentacja wzorów graficznych i odpowiednich piosenek (wraz z ćwiczeniami ruchowo-słuchowo-wzrokowymi) z publikacji „Piosenki do rysowania”.
• Samodzielne projektowanie  wzorów graficznych oraz dobieranie do nich piosenek lub wierszyków. • Ćwiczenia ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe na podstawie wierszyków i wzorów graficznych (liter) z publikacji „Od wierszyka do literki”
• Konstruowanie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu. • Oglądanie i analiza filmu dotyczącego pracy Metodą Dobrego Startu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia z Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz zaświadczenia poświadczające doskonalenie zawodowe.

Do kogo skierowane jest szkolenie

- nauczyciele
- reedukatorzy
- logopedzi
- psycholodzy, terapeuci zajęciowi
- rodzice dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, brak koncentracji,
nieumiejętność zdawania egzaminów)
- rodzice dzieci z porażeniem mózgowym, zespołem Downa i autyzmem
- osoby pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi

Prowadzący szkolenie

PROF. ZW. DR HAB. MARTA BOGDANOWICZ

Psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Laureatka Orderu Uśmiechu nadawanego na wniosek dzieci przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.   

dr Katarzyna Bogdanowicz 

Doktor psychologii, absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu w Gdańsku. Zdobyła dyplom Proficiency w Londynie, ukończyła kurs CELTA (Certificate In English Teaching to Adults) w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób z dysleksją („Dyslexia in the English classroom”), a także autorką wielu artykułów dotyczących tej problematyki. Brała udział w kilku międzynarodowych projektach unijnych poświęconych problemowi pomocy osobom z dysleksją. Pełniła także rolę konsultanta ds. dysleksji podczas powstawania podręczników dla nauczyciela do „New English zone” (Oxford University Press). Od 1996 pracuje jako nauczyciel języka angielskiego, specjalizując się w pomocy osobom z dysleksją.