Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

365, II semestry

Praktyki:

60 godzin

Cena:

3 000 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowujące do pełnienia roli inspektora BHP

Przygotowują do wykonywania zawodu starszego inspektora BHP. Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w porozumieniu z uczelnią wyższą realizuje ten kierunek zgodnie ustawą o szkolnictwie wyższym. Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem środowiska pracy, ergonomią, oceną ryzyka zawodowego, a także metodyką szkoleń z zakresu BHP. Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do funkcjonowania w służbach BHP.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla absolwentów studiów wyższych pragnących podnieść kwalifikacje i pełnić rolę inspektora BHP

Adresatami są absolwenci studiów wyższych, którzy chcieliby pełnić rolę inspektora BHP w służbach BHP.

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do wykonywania zawodu inspektora BHP

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pełnienia roli inspektora BHP w przedsiębiorstwach.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki w wymiarze 60 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program studiów zawiera między innymi następujące przedmioty:

 • Prawo pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Psychologia i socjologia pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Procedura powypadkowa
 • Audyty BHP
 • Metodyka szkoleń BHP
 • Funkcjonowanie służb BHP
 • Zarządzenie BHP w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • Czynniki szkodliwe w miejscu pracy

Praktyki na stadiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy realizowane są w wymiarze 60 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 17 stycznia 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.

Słuchacz może zostać również zwolniony z odbywania części lub całości praktyk jeśli spełnia określone wymogi.

Niezbędna dokumentacja związana z praktykami, w tym program oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy realizację praktyk w poniższych miejscach:

 • Placówkach oświatowych
 • Gabinetach stomatologicznych
 • Terminalach logistycznych
 • Biurowcach

Przygotowują do wykonywania zawodu starszego inspektora BHP. Podkarpackie Centrum

Usług Dydaktycznych w porozumieniu z uczelnią wyższą realizuje ten kierunek zgodnie ustawą o szkolnictwie wyższym. Uczestnicy studiów podyplomowych zapoznają się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem środowiska pracy, ergonomią, oceną ryzyka zawodowego, a także metodyką szkoleń z zakresu BHP. Studia podyplomowe przygotowują słuchacza do funkcjonowania w służbach BHP. Program studiów uprawnia do tytułowania się starszym inspektorem BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 246, poz. 2468). 


Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, która w praktyczny sposób przekaże cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 50% zajęć realizowanych jest w systemie praktycznym, umożliwiającym rozwiązywanie rzeczywistych problemów związanych z BHP w różnych przedsiębiorstwach.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).

Absolwent studiów podyplomowych: Bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

przedsiębiorstwach jako starszy inspektor BHP

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791),
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych,
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych i jednego zdjęcia