Przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Rozpoczęcie:

Październik 2023

Czas trwania:

570 godzin, III semestry

Praktyki:

150 godzin

Cena:

3 300 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne mają charakter kwalifikacyjny  -  nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).


Przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych

Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym, które przygotowują osoby z wykształceniem wyższym do pracy w placówkach oświatowych. W trakcie nauki studenci studiów podyplomowych zdobywają niezbędną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne i organizacyjne wymagane na różnych stopniach kształcenia w placówkach oświatowych. 

Miasta w których realizowane są studia: Rzeszów lub Częstochowa

Odbiorcy

Studia podyplomowe o charakterze kwalifikacyjnym realizowane w PCUD Rzeszów, skierowane są do osób z wykształceniem wyższym

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Przygotowania pedagogicznego mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych na różnych stopniach kształcenia.

Cel studiów

Absolwenci studiów podyplomowych przygotowanie pedagogiczne mają kwalifikacje do nauczania w placówkach oświatowych

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do wykonywania pracy w placówkach oświatowych. Słuchacz zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz umiejętności metodyczne i organizacyjne wymagane na różnych stopniach kształcenia. Dodatkowo słuchacz nabywa także umiejętności oraz kompetencje niezbędne do realizacji celów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz do samodzielnego przygotowania, a także dostosowania programów nauczania do możliwości i potrzeb odbiorców. 

Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego są prowadzone w cyklu teoretycznym i praktycznym – oprócz wykładów słuchacz uczestniczy także w ćwiczeniach, warsztatach, laboratoriach czy wyjazdach studyjnych do placówek współpracujących z Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 150 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Egzamin końcowy

Program obejmuje godziny dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk

Program zawiera poniższe treści programowe:

 • Pedagogika ogólna  - wybrane aspekty współczesnych teorii wychowania,
 • Pedagogika etapów edukacyjnych,
 • Prawo i polityka oświatowa,
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej,
 • Psychologia  wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych,
 • Elementy psychologii społecznej,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Podstawy dydaktyki,
 • Dydaktyka przedmiotowa na różnych  etapach edukacyjnych,
 • Projektowanie, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela,
 • Andragogika,
 • Etyka zawodu nauczyciela,
 • Emisja i higiena głosu,
 • Niewerbalne metody porozumiewania się,
 • Bezpieczeństwa, zapobieganie urazom i pierwsza pomoc,
 • Technologia informacyjna,
 • Praktyka.

Praktyki na stadiach podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne realizowane są w wymiarze 150 godzin - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza. 


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne realizację praktyk w poniższych placówkach: 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku 
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i autystycznych
 • NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
 • Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie
 • Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kraina Uśmiechu” w Rzeszowie
 • i innych ośrodkach

Przygotowanie pedagogiczne to studia o charakterze kwalifikacyjnym, które mają na celu przygotowanie do pracy w placówkach oświatowych. Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.). Słuchacze studiów podyplomowych w trakcie kształcenia uzyskują niezbędne kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy w placówkach oświatowych oraz edukacyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • W przedszkolu
 • W szkole ogólnodostępnej na każdym etapie nauczania

Przygotowanie pedagogiczne uprawnia do zajmowania stanowisk pedagogicznych powiązanych z macierzystym wykształceniem (studiami wyższymi). W celu rozszerzenia kwalifikacji należy zrealizować kolejne studia podyplomowe w danym zakresie. 

Praca w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej możliwa jest jedynie po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich. Od 2019 r. studiów podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna nie można prowadzić.


Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791)
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych