Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnoprawnością wzrokową
Studia podyplomowe

pieczątka poświadczająca zgodność kierunku z nową ustawą
Wersja bez dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

3 październik 2020

Czas trwania:

510 godzin, III semestry

Praktyki:

120 godzin

Cena:

3 600 zł

Wersja z dodatkowym modułem pedagogiki specjalnej

Rozpoczęcie:

3 październik 2020

Czas trwania:

630 godzin, III semestry

Praktyki:

180 godzin

Cena:

4 000 zł

Opis kierunku

Studia podyplomowe Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnoprawnością wzrokową mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Tyflopedagogika - studia podyplomowe przygotowujące do kształcenia niewidomych i niedowidzących

Studia dla nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, którzy chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu osob z wadami wzroku. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

Odbiorcy

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi

Studia tyflopedagogika skierowane są do:

 • nauczyciele
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • poradni pedagogicznych
 • placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • psychologowie

Cel studiów

Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do kształcenia niewidomych i niedowidzących

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabowidzących.

Warunki ukończenia

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów objętych tokiem studiów
 • Realizacja praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin
 • Uregulowanie płatności
 • Obrona pracy dyplomowej

Program obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych
 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Surdopedagogika i elementy tyflopedagogiki
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową
 • Projektowanie działań w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
 • Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
 • Pedeutologia tyflopedagogiczna pedagogiczna
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością wzrokową
 • Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością wzrokową
 • Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością wzrokową
 • Alfabet Braille'a
 • Praktyki zawodowe

Moduł Pedagogiki specjalnej obejmuje zajęcia dydaktyczne realizowane w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

Praktyki na stadiach podyplomowych Tyflopedagogika realizowane są w wymiarze 120 godzin lub 180 godzin (z modułem pedagogiki specjalnej) - zgodnie z wymogami określonymi przez standardy kształcenia w specjalnościach nauczycielskich zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia nauczycieli z dnia 25 lipca 2019 r. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Praktyki stanowią część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu. Ich zadaniem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych w sposób praktyczny jak również umożliwienie zdobycia doświadczeń, które będą następnie pomocne w pracy zawodowej.


 Niezbędna dokumentacja do odbycia praktyk, w tym program praktyk oraz wskazówki znajdują się na panelu słuchacza.


Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Tyflopedagogika realizację praktyk w placówkach, z którymi współpracujemy

Studia Podyplomowe realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych zostały przygotowane dla nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, którzy chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadami wzroku. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

Cykl kształcenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017/Poz.1575, z późn. zm.).


Studia podyplomowe tyflopedagogika realizowane są przy współpracy firmy ALTIX, założonej z inicjatywy niewidomych informatyków. To oni stworzyli pierwszy polski programowy syntezator mowy, udźwiękowili Bibliotekę Centralną Niewidomych i placówki edukacyjne.

Absolwent studiów podyplomowych Tyflopedagogika uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 • w przedszkolu
 • klasach I – VIII szkoły podstawowej
 • klasach I – III gimnazjum
 • klasach ponadgimnazjalnych
 • Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
 • Ośrodkach terapii zajęciowej
 • Świetlicach, ośrodkach i fundacjach zajmujących się osobami niewidomymi lub niedowidzącymi

 Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze uzyskują następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018/Poz. 1791)
 • Rekomendację Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Bon rabatowy w wysokości 50% na wybrany Webinar Akademii Online

SIEDZIBA GŁÓWNA - RZESZÓW

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl


FILIA - CZĘSTOCHOWA

Tel kom.: 884 215 073

E- mail: czestochowa@pcud.edu.pl


Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego
 • Wypełnienie aplikacji on-line
 • W dniu zjazdu organizacyjnego dostarczenie poniższych dokumentów: kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych